שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
625 אורחים

"מסביב לשולחן" עלון שבועי לבני הישיבות סביב נושא מהפרשה בעיון בהלכה ובאגדה ובמוסר

כולל מדורים: גנוזות, לימוד המוסר, מעשה רב, פסקי דינים ועובדות, עיון הלימוד, ראשי הישיבות, עיקרי הענין, בעומק הענין, חקירות הלכתיות ועוד...

ת.ד. 41068 ירושלים טלפקס: 02-5813830

עורך ראשי: הרב שלמה רוזנשטיין שליט"א

 

לאור הביקוש להרחבת הפצת העלון אנו זקוקים בדחיפות לתרומות, חסויות וכל סיוע אפשרי, היו שותפים  לזיכוי הרבים !!!    050-414-35-22 

 

 אינדקס נושאים של העלון מסביב לשולחן - לחץ כאן

 

 לקבלת העלון באופן קבוע שלח בקשה כאן - misaviv@shtaygen.co.il

 

כולל עניני: בגדר חיוב משתה ושמחה בפורים, בענין שמחת פורים, מנהגי סעודת פורים, סילוק הרע ע"י עשיית הטוב ובעניני שמחת הפורים, בדין כוונה בשמחת הפורים לשם המצוה, עיסוק בפסח קודם שמחת הפורים...
13/03/2014
כולל ענייני: בגדרי שאילת שלום, בתקנת בועז לשאול את חבירו בשם, בטעם אמירת "עליכם השלום ", השאילה בשלומו הדהימה את הכל, בגדרי איסור שאלת שלום באשה ובאבל,מעלת אמירת שלום לחבירו, ועוד...
21/11/2013
כולל ענייני: בעניני דרכי שלום בעכו "ם, חשבון נבון לעשיית השלום, באיזה אופנים התירו לשנות הדיבור, דרכי שלום בנכרי סומא, דרכי שלום בנכרי סומא ועוד...
18/10/2013
כולל ענייני: לימוד תורה בחבורה, מעלת תלמוד תורה דרבים, תורת הרבים היא שעמדה לו, מעלת לימוד תורה לאחרים, שנים שיושבין ועוסקין בתורה, העומר המסמל כח לימוד תורה דרבים, ועוד...
23/08/2013
כולל ענייני: בגדרי איסור יחוד, היחוד א .פנויה ב .מלך עם אשה הי"ט ג .נדה ד .יבמה, חדר הנשיא שנמצא
לפתרון לייחוד, מידה כנגד מידה – בבלבול השטן, בגדרי בעלה בעיר ואשתו משמרתו, איסור יחוד בילדים מאומצים, ועוד...
28/07/2013
כולל ענייני: חיוב קריעה על ירושלים וביהמ"ק בזמן הזה, בדין בית המקדש על 'הר' הבית, תיאור פני המקדש בריקוד, זוכה ורואה בשמחתה, דין שירת הלווים והלל, ועוד...
13/07/2013
כולל ענייני: בענין טעם כעיקר, במה שהצריכה תורה הגעלת כלים למ"ד טעם כעיקר דרבנן, הטעם הוא
העיקר לברכה, בענין טעם כעיקר ביין מזוג, ברכה על ריח שיש לו עיקר, ועוד...
4/07/2013
כולל ענייני: בגדר מתנת שכיב מרע, סגולה שלא לבוא לידי יוהרא, הצלת נפשות גדולה מקידוש היום בשבת, מתנת שכיב מרע בשטרי חוב של גוי, מצוה לקיים דברי המת, אם מתנת שכ "מ נקנית למפרע, ועוד...
27/06/2013
כולל ענייני: בחילוק שבין כלי חרס וטומאתו לשאר הכלים, שמירת הדיבור בכח התוה"ק, התחבולה להשתמש בכלי חרס, בדין פטר חמור בפחות משוויו, האם כלי זכוכית ופלסטיק צריכים טבילה, בענין כלי חרס שאין לו תוך, ועוד...
16/06/2013
כולל ענייני: כרת חיוב מיתה או עונש בעלמא, תשובה על חטא כרת, העונש למועל שניתן בקפידה, עונש בידי שמים מגיל עשרים, הערות בעניני חיוב כרת, ועוד...
11/06/2013
כולל ענייני: קידוש ליל שבועות מבעו"י, בענין תוספת יו"ט לענין מצה וסוכה וד' מינים, המתנה לאחר גבינה רכה בחג השבועות, תפילה וקידוש בליל חג שבועות, זמן הדלקת נרות בחג השבועות, ועוד...
10/05/2013
כולל ענייני: בענין קנין משיכה במטלטלין בבהמה ובעבד, בדין כסף שיווי וכסף קנין ובדין 'מעות' במטלטלין ו'כסף' בקרקע, אונאה וגזל מעכו"ם, הקנין האמיתי אינו כמטלטלין, בדין כוונה בקנין מטלטלין, בגדר קנין אגב, ועוד...
2/05/2013
כולל ענייני: לאו דשביתת בנו ובאיסור ספייה, החשיבות להתייחס לקטן כגדול, 'אכילת דם', איסור ספיה בחרש ושוטה, מסירת תינוק למינקת נכרית, איסור ספיה בהולכת הקטן בשבת, ועוד...
19/04/2013
כולל ענייני: בענין תשלומי תרומה לדעת רש"י, בקושית האחרונים היאך משכח"ל לאיסורא וחיובא דזרות, תשלומי התרומה לדרייבר שהביא לפסק מחודש, תשלומי תרומה בתרומה טמאה, ועוד...
9/04/2013
כולל ענייני: בענין תבנית כלי המשכן לדורות, איך מגיעים לתורה לשמה?, תבנית המנורה שהביאה לאורה, בענין 'יוצא מן הטמא ' לענין 'מן המותר בפיך ", כיסוי הסכין בשעת ברכת המזון, בענין מוסיף על המזבח כשסדין אותו בסיד, ועוד...
15/02/2013
כולל ענייני: בענין חיוב אונסין בשואל וגזלן, הגאונות המקבילה לשאלה באורים ותומים, יהיב חכמתא לחכימין, חידוש בדין שומר חינם המתנה להיות כשואל, שואל ספר מחבירו ונתקלקל האם חיב לשלם?, בענין שואל בשבועה כשמתה מחמת מלאכה, ועוד...
5/02/2013
כולל ענייני: בענין איסור תחומין, תחומין במרה ובישוב תימה גדולה על הרמב"ן, הלכה מיוחדת בהלכות תחומין, איך בא אליהו ז"ל לברי"מ בשבת, איסור תחומין ביו"ט, איסור תחומין ביום טוב לצורך אוכל נפש, ועוד...
25/01/2013
כולל ענייני: בענין הילפותא לשליחות בגירושין, חילול שבת ע"י שליח וחידושים בגדרי שליחות, אני שלוחכם לעתיד ילדכם!!!, כולנו – שלוחי ה', בגדר דין שליחות, שליחות בקידושי אשה, ועוד...
20/01/2013
כולל ענייני: בענין חרש המדבר במגילה ובשופר, 'מי ישום אלם או חרש', משים עצמו כחרש..., צירוף חרש למנין עשרה, חרש השומע ע"י מכונה, חרש שלימדוהו לדבר, וענית אמן על ברכותיו, מעמדו של העני, צרוד בטבילת כלים, ועוד...
3/01/2013
כולל ענייני: בגדר קידושי שטר, בחלות קידושיו של יוסף בלא עדים לקיומא, לבוש יהודי, ההפרש בין קידושי שטר לקידושי כסף, האם בשטר צריך לומר הרי את מקודשת לי ? ועוד...
27/12/2012
כולל ענייני: בשיעורא דעד שתכלה רגל מן השוק, האור של החנוכה שהאיר בזמנו היטב, ספק דרבנן בנר חנוכה, זמן הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, סגולת ימי החנוכה, ועוד...
8/12/2012
כולל ענייני: ברכת הגומל בהולך במקום סכנה, בחילוקים שבין מעשה הקב "ה לבין מעשה שטן, סדר ההודאה להולך במקום סכנה, הליכה במקום סכנה הצילה ממות, שלוחי מצוה במקום סכנה, לא יעמוד אדם במקום סכנה, ועוד...
29/11/2012
כולל ענייני: גניבת ע"ז מגוי , ובמעשה דגניבת התרפים, חיוב מיתה דרחל על גניבת התרפים, רכישת ספרים מממשל שחמס זאת מהיהודים, חילוקי הגניבה תלויה בצורת האיסור שבה, האם מותר להחזיק ממון חבירו כדי להפרישו מאיסור ? להשיב פלאפון שאינו כשר ועוד...
22/11/2012
כולל ענייני: בגדר אומר מותר, חיוב חטאת בעבירה באונס ובשוגג, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, טעם השמטת הפוסקים משום עשיית העבירה באונס, בענין כפרה באונס, אנוס בקיום מצוה ובמעשה עבירה, עבודת היצר להביאו לידי עבירה אף בשוגג, ועוד...
2/11/2012
כולל ענייני: גרות לפני מתן תורה בלא קבלת מצוות, הדרך לקרב רחוקים הנלמדת מחז"ל, הדרך לקרב רחוקים - באמצעות הגשמיות, מעלת לימוד תורה לאחרים,להקריב רוחניות כדי לפרסם מלכות שמים, ועוד...
25/10/2012
כולל ענייני: בעניני מיתת בן נח, הלימוד הנלמד ממיתתו של בן נח, הלימוד להזהיר על מיתת האדם, בעניני העדות ודיינים למיתת בן נח, הודאת בעל דין בבן נח בדיני נפשות, ועוד...
19/10/2012
כולל ענייני: בענין סוכה שאולה וגזולה, בישוב קושית תוספות במצוה הבב"ע בסוכה גזולה, בצילא דמהמנותא, סוכה ברשות הרבים, ההידור לקחת ד' מינים 'שלך', ועוד...
27/09/2012
כולל ענייני: ביאור תפלת ובכן תן כבוד וכו', ועל חטאים שאנו חייבים עליהם מכת מרדות, על מה אנו מבקשים, בביאור התפילה בימי הדין, תפילת המוסף הייחודית של הש"ץ בר"ה, תענינו של השופר - תפלה, הזכרת המלך הקדוש, ועוד...
16/09/2012
כולל ענייני: סילוקן של צדיקים כחורבן ביהמ"ק, הספדו של צדיק, שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, הליכות ומנהגים ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ועוד...
7/09/2012
כולל ענייני: בגדר התראה ומלקות בבן סו"מ, תפיסת אב לבן סורר א. להביאו לבי"ד לדונו ב. להרגו בבי"ד, הטעם שנידון על שם סופו, חומר ענינו של בן סו"מ הוא במה שמשכח תלמודו, חיוב בן סורר ומורה באכילת מצוה, ועוד...
28/08/2012
כולל ענייני: בא לטהר מסייעין אותו, בישוב מה שבסוף הסכים ה' שילך בלעם, בגדר בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, רצון הבן להליכתו אחר מות האב, סייעתא דשמיא מיוחד בעניני זיווגים, ועוד...
5/07/2012
כולל ענייני: בדין שבת קובעת למעשר, ההקפדה היתירה בהפרשת תרו"מ, גדר חדש בהפרשת תרו"מ, בענין מן המוקף בהפרשת ספק טבל, אומר אני 'מעשי למלך', גדר טובת הנאה במתנות כהונה תרומות ומעשרות וצדקה, ועוד...
21/06/2012
כולל ענייני: קבורה ביו"ט שני אם הוא מדין כבוד הבריות מאת הגאון רבי דוד מן זצוק"ל ראש ישיבת כנסת חזקיהו, בקבורת מת מצוה, מכתב הצלה לכבוד הבריות, כבוד הבריות מבית מדרשו של החזון איש, בענין כבוד הבריות בזקן ואינו לפי כבודו, גדול כבוד הבריות, ועוד...
6/06/2012
כולל ענייני: בענין עמלות התורה, האם אני עושה מספיק בעבור אמי?, התקן עצמך ללמוד תורה, מתן תורה במדבר, כאיש אחד בלב אחד, לימוד ואכילה ושתיה בחג השבועות, ועוד...
17/05/2012
כולל ענייני: עבודת עבד ועבודת פרך בע"ע ובן חורין, דיני הפועל ובעל הבית בתשלום השכר, שכר פועל עבור פעולת הצלת ממון חבירו, פועל יכול לחזור בחצי היום, בגדר "עבדי הם" לענין חזרת פועל, אברך כולל, ועוד...
10/05/2012
כולל ענייני: בגדר איסור אותו ואת בנו, בדין אותו ואת בנו בעובר במעי אמו, נעשה אדם נאמר בעבורך, הגאונות של הבן שהצדיק את טענת אביו, אותו ואת בנו בשחיטת מעוברת, איסור שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד, ועוד...
3/05/2012
כולל ענייני: עניני בליעות איסור והגעלת כלים, בקושית הראשונים למה לי שבירה ומריקה ושטיפה הלא נטל"פ מותר, אם בעינן שהייה לבליעת איסור מכתבי רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, איסור אכילת דגים עם בשר וחלב, בלוע שבכלים לגבי מכירת חמץ, ועוד...
29/03/2012
כולל ענייני: השימוש במעלית שבת [הישנות] ובדין שנים שעשו, צורת הברכה בשנים שעשו המצוה, ההבדל בברכה בין השנים שבירכו, שנים שעשו באיסורי דרבנן, שנים שעשו האם הפטור הוא רק מחטאת או גם מאיסור, ועוד...
23/03/2012
כולל ענייני: בענין פרשת פרה ומצוות פרה, בטעם קדימת פרשת פרה לפרשת החודש, הבנת חוקי הפרה בידיעת שויתי לנגדי תמיד, האם פרשת פרה מהתורה או מדרבנן?, לפני הקרבת הפסח, יש לנתק את הקשר מהטומאה, ועוד...
15/03/2012
כולל ענייני: בדין קריאת המגילה בתענית אסתר, נס שבתוך הטבע, בפלוגתת התלמוד והמדרשים, תענית אסתר - חיי הסבל למול חיי הנצח, מנהגי תענית אסתר, ועוד...
1/03/2012
כולל ענייני: בגדר חיוב ריפוי בחובל בחבירו, רופא המרפא גוי בשבת מפני איבה, האם מותר להתרפא בדברי תורה, תינוק שנולד קודם זמנו ונזקק לרפואה מה דינו, רפואה בשבת כשהתחיל ליקח מער"ש, האם האב חייב ברפואת בניו ?, ועוד...
1/02/2012
כולל ענייני: בענין ברכה על מ"ע שהזמן גרמא, במצות מילה ומצות בנין בית המקדש, ייחודיותה של מצות תפילין, חיוב סיפור יצי"מ בנשים מפאת שהזמן גרמא, בהוכחת ר"ת מסומא דנשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג, ברכת האם לבן תורה למרות שאצלה זה זמן גרמא, ועוד...
25/01/2012
כולל ענייני: בגדר איסורא דלהזהיר לעני על שלו, חובת השתדלות עד כמה?, בדין קדימה בצדקה לעני, עני המגביה פאה לחבירו עני, נתינת צדקה לעני ולא אמירה לתת, מעמדו של העני, ועוד...
18/01/2012
כולל ענייני: בגדר ארץ ישראל למעלת קבורה, קבורת המת בתורת נחלה וירושה בארץ ובחו"ל, קבורת גרים בארץ ישראל, חיוב קבורה בפעם השנית בא"י, מעלת הקבורה בא"י ובפרט בירושלים, הקבורה שהביאתו לשהות הגן עדן, ועוד...
5/01/2012
כולל ענייני: העליה לרגל במשכן שילה, בענין קדושת המקום במשכן שילה, בנין בית המקדש ומשכן שילה בשבת ויום טוב, בדין השתתפות אכסנאי בנר חנוכה, ההפרש בין ביהמ "ק ומשכן שילה לנוב וגבעון, מצות עלייה לרגל במשכן שילה נוב וגבעון ובבית עולמים ובזמן הזה, ועוד...
1/01/2012
כולל ענייני: הטעם בהא דאכסנאי צריך להשתתף בפריטי בנרו של בעה"ב, שיעור שמן בהשתתפות האכסנאי, בדין אכסנאי בהדלקת נרות חנוכה, האור שחזר להאיר ליהודי וילנא, המתארח אצל אחרים, השתתפות בשמן להדלקת נרות חנוכה, ספרדי המתארח אצל אשכנזי, ועוד...
14/12/2011
גיד הנשה בנבילות וטריפות, גיד הנשה באכילה שלא כדרך, 'ויפגע בגיד הנשה פגע בתמכין אורייתא', ביסוד איסור אכילת גיד הנשה, איסור גיד הנשה בבהמות נקבות, האם יתבטל לעת "ל איסור גיד הנשה, גיד הנשה של אדם, בענין איסור עולה על איסור גיד, ועוד...
7/12/2011
בעניני נדר ישראל במלחמת הכנעני, הי קדים גשמיות או רוחניות?, בדין נדר בצדקה כשאינו בידו, נדר בעת צרה מותר או מצוה ?, בענין נדרו של יעקב, מעשה רב: ריבוי בצדקה לקיום הנדר לעולם הבא, ועוד...
29/11/2011
בעניני מצות לויה באורחים, המכניס אורחים ונמצאו מלאכים, נגיעה אישית המביאה לחשד - הנלמדת מאורח, בענין קולות לצורך אורחים, בביאור ההוכחה שאשה צרה עיניה באורחין, מעלת מצות הכנסת אורחים הלכותיה ומנהגיה, האורח שהביא למהפכה בתפיסת החיים...
7/11/2011
בענין נשרו מחצה מעליה של ערבה, שיטת הרמב"ם במצות ערבה, נטילת ערבה בהושענא רבה, בענין ערבי נחל הגדילין בשל נחל, מנהג חביטת ערבה בהושענא רבה ועוד...
10/10/2011
בענין הדין ופחד הדין בר"ה, בישוב תמיהת הטו"א מה בין ר"ה לכל השנה לר"י דנידון בכל יום, אדם נידון בכל יום והחילוק בין ר"ה לשאר ימים, האם יש חיוב של שמחת החג בר"ה ? יום הדין שהביא למהפכה בלימוד...
22/09/2011
כולל ענייני: קריאת התוכחה לת"ח אורח, הברכות יבואו במהרה, בדין חילוק בתוכחה, התוכחה
שיש בה מעט בשורה, "אוי לנו מיום התוכחה", מנהגי קריאת פרשת תוכחה, ועוד...
12/09/2011
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים