שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
413 אורחים
לפי נושאים

ספר קיצור שולחן ערוך - לפי נושאים

21/06/2010

אורח חיים


סימן א – דיני השכמת הבוקר

סימן ב – הלכות נטילת ידיים

סימן ג – דין לבישת בגדיו והילוכו

סימן ד – הנהגת בית הכסא ודיני אשר יצר

סימן ה – נקיון המקום לדבר שבקדושה

סימן ו – קצת דיני ברכות ודיני ברוך הוא וברוך שמו ואמן

סימן ז – הלכות ברכות השחר

סימן ח – דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל

סימן ט – הלכות ציצית

סימן י – הלכות תפילין

סימן יב – הלכות הכנת הגוף לתפילה ומקומות שראוי להתפלל שם

סימן יג – דיני קדושת בית הכנסת ובית המדרש

סימן יד – דיני פסוקי דזמרה

סימן טו – דיני דברים שבקדושה ודיני ש"ץ

סימן טז – דיני ההפסקות בקריאת שמע וברכותיה

סימן יז – דיני קריאת שמע

סימן יח – הלכות תפילת שמונה עשרה

סימן יט – דיני משיב הרוח וטל ומטר ויעלה ויבוא ועננו

סימן כ – דיני חזרת הש"ץ

סימן כא – דין מי שלא התפלל היאך ישלימנה

סימן כב – דיני תחנון

סימן כג – קצת דיני קריאת ספר תורה

סימן כד – אם נמצא טעות או פסול בספר תורה

סימן כה – דיני אשרי ובא לציון עד גמר התפילה

סימן כו – דיני קדיש יתום

סימן כט – מידות שירגיל בהם האדם את עצמו

סימן לא – שכל כוונות האדם יהיו לשם שמים

סימן לט – דין מי שרוצה לאכול או לשתות קודם הסעודה

סימן מ – הלכות נטילת ידים לסעודה

סימן מא – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

סימן מב – הלכות סעודה

סימן מג – הלכות ברכות לדברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה

סימן מד – הלכות מים אחרונים וברכת המזון

סימן מה – הלכות ברכות הזימון

סימן מח – הלכות ברכות על מאכלים מחשמת מיני דגן

סימן מט – דין ברכת היין וברכת הטוב והמטיב

סימן נ – כללים בברכה ראשונה מברכות הנהנין

סימן נא – כללים בברכה אחרונה

סימן נב – דיני ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה

סימן נג – הלכות רוטב ומשקה של פירות וירקות

סימן נד – דין עיקר וטפל

סימן נה – דין קדימה בברכות

סימן נו – דיני טעות בברכות

סימן נז – דין בירך על מאכל או משקה ואח"כ הביאו לו עוד

סימן נח – דין ברכת הריח

סימן נט – דין ברכת שהחיינו והטוב והמטיב

סימן ס – דין ברכות הראיה

סימן סא – ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות

סימן סח – דין תפילת הדרך ושאר דברים שצריכין ליזהר בדרך

סימן סט – דיני תפילת מנחה

סימן ע – דיני תפילת מעריב

סימן עא – סדר הלילה

סימן עב – גודל קדושת שבת

סימן עג – באיזה אופן מותר לתת קודם שבת מלאכה לגוי

סימן עד – דין המפליג בספינה

סימן עה – דין הדלקת הנרות

סימן עו – דיני התפילות בשבת וביום טוב

סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום

סימן עח – הלכות קריאת ס"ת בשבת ויו"ט וחיובם

סימן עט – דיני מפטיר

סימן פ – קצת ממלאכות האסורות בשבת

סימן פא – ארבע רשויות לשבת

סימן פב – איסור העברה והוצאה מרשות לרשות

סימן פג – היקף המחיצות לא מהני (לא מועיל) אלא כשהוקף לדירה

סימן פד – דיני הוצאה דרך מלבוש ותכשיט

סימן פה – דין אם נפלה דליקה בשבת

סימן פו – דיני רחיצה

סימן פז – דברים שצריכין ליזהר בבהמות חיות ועופות

סימן פח – דיני מוקצה בשבת

סימן פט – דין בסיס לדבר האסור

סימן צ – דין עשיית חפציו בלא מלאכה

סימן צא – דין מי שיש לו מיחוש וחולה שאין בו סכנה

סימן צב – דין חולה שיש בו סכנה ודין אנוס לעבירה

סימן צג – דיני יולדת

סימן צד – דיני עירובי חצרות

סימן צה – דיני עירובי תחומין

סימן צו – דיני תפילת ערבית ודיני הבדלה

סימן צז – הלכות ראש חודש וקידוש לבנה

סימן צח – הלכות יום טוב

סימן צט – דיני מוקצה ביו"ט

סימן ק – הלכות נשיאת כפים

סימן קא – דין הכנה מיו"ט ראשון ליו"ט שני או לחול

סימן קב – דיני עירוב תבשילין

סימן קג – דיני שמחת יום טוב

סימן קד – דיני חול המועד

סימן קה – דברים האסורים משום טירחא

סימן קו – דיני מקח וממכר בחול המועד

סימן קז – דיני חודש ניסן

סימן קח – דיני החיטין והקמח למצות

סימן קט – דיני המים

סימן קי – דיני הלישה ואפיית המצות

סימן קיא – הלכות בדיקת וביטול חמץ

סימן קיב – איזה חמץ אסור להשהותו בפסח ואיזה מותר

סימן קיג – דיני ערב פסח ואפיית המצות

סימן קיד – דין מכירת חמץ

סימן קטו – דיני ערב פסח שחל להיות בשבת

סימן קטז – דיני הגעלה

סימן קיז – קצת דינים מלוקטים לפסח

סימן קיח – דיני הכנת הסדר

סימן קיט – סדר ליל פסח

סימן קכ – הלכות ספירת העומר

סימן קכא – הלכות תענית ציבור

סימן קכב – דינים מן י"ז בתמוז עד ט' באב

סימן קכג – דיני ערב תשעה באב

סימן קכד – הלכות תשעה באב

סימן קכה – דיני תשעה באב שחל בשבת או באחד בשבת

סימן קכו – לעשות זכר לחורבן

סימן קכז – הלכות תענית יחיד

סימן קכח – דיני חודש אלול

סימן קכט – הלכות ראש השנה

סימן קל – דיני עשרת ימי תשובה

סימן קלא – דיני ערב יום כיפור

סימן קלב – סדר ליל יום הכיפורים

סימן קלג – הלכות יום הכיפורים

סימן קלד – הלכות סוכה

סימן קלה – דיני ישיבה בסוכה

סימן קלו – הלכות לולב ושאר המינים

סימן קלז – דיני נטילתן וסדר ההקפות

סימן קלח – דיני הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה

סימן קלט – הלכות חנוכה

סימן קמ – סדר ארבע פרשיות

סימן קמא – הלכות מגילה

סימן קמב – הלכות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וסעודת פורים

 

יורה דעה


סימן יא – הלכות מזוזה

סימן כז – הלכות תלמוד תורה

סימן כח – הלכות ספר תורה ושאר ספרי קודש

סימן ל – איסור רכילות

סימן לב – שמירת הגוף על פי הטבע

סימן לג – דברים האסורים משום סכנה

סימן לד – הלכות צדקה

סימן לה – הלכות חלה

סימן לו – הלכות מליחה

סימן לז – הלכות טבילת כלים

סימן לח – הלכות פת גוים

סימן מו – הלכות מאכלות אסורות

סימן מז – הלכות סתם יינם והכשר הכלים ממנו

סימן קמג – כיבוד אב ואם

סימן קמד – הלכות כבוד רבו וזקן ותלמיד חכם וכהן

סימן קסג – הלכות מילה

סימן קסד – הלכות פדיון בכור

סימן קסה – דין חינוך קטנים וקצת דיני מלמד

סימן קסו – שלא לנחש לעונן ולכשף

סימן קסז – הלכות עבודת כוכבים ומזלות

סימן קסח – צורות האסורות

סימן קסט – איסור כתובת קעקע וקרחה על מת

סימן קע – איסור גילוח פאות הראש והזקן

סימן קעא – דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה

סימן קעב – הלכות חדש

סימן קעג – הלכות ערלה

סימן קעד – הלכות כלאי האילן

סימן קעה – הלכות כלאי בהמה

סימן קעו – הלכות כלאי בגדים

סימן קעז – הלכות בכור בהמה טהורה

סימן קעח – הלכות פטר חמור

סימן קצא – איסור צער בעלי חיים ואיסור סירוס

סימן קצב – דין החולה והרופא ובמה מתרפאין

סימן קצג – הלכות ביקור חולים

סימן קצד – דיני גוסס ושמירת המת

סימן קצה – הלכות קריעה

סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט

סימן קצז – דין התכריכין והטהרה

סימן קצח – הלכות הוצאת המת והלויתיו וצדוק הדין

סימן קצט – דין הקבורה ובית הקברות

סימן ר – דין הקבורה ביום טוב

סימן רא – דין המאבד עצמו לדעת ושאר רשע שמת

סימן רב – הלכות טומאת כהן

סימן רג – על איזה קרוב ותינוק מתאבלין

סימן רד – אימתי מתחילה האבלות

סימן רה – דין סעודת הבראה

סימן רו – דין שמועה קרובה ושמועה רחוקה

סימן רז – דיני ניחום אבלים

סימן רח – שהאבל אסור במלאכה

סימן רט – איסור רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה

סימן רי – איסור תלמוד תורה ושאלת שלום

סימן ריא – שאר דברים שהאבל אסור בהם

סימן ריב – דברים האסורים משום שמחה גם לאחר שבעה

סימן ריג – שהאבל אסור לישא אשה

סימן ריד – מתי האבל יכול לצאת מביתו

סימן רטו – שלא להתקשות על המת יותר מדי

סימן רטז – דין מקצת יום שביעי ומקצת יום שלושים ודין י"ב חודש

סימן ריז – דין מי שלא נהג אבלות

סימן ריח – דין עדות לאבלות

סימן ריט – דין אבלות בשבת ויו"ט

סימן רכ – דין שהרגלים מבטלין גזירת שבעה ושלושים

 

אבן העזר


סימן קמה – הלכות אישות

סימן קמו – מנהגי תענית חתן וכלה

סימן קמז – מנהגי החופה

סימן קמח – יחוד שאחר הקידושין

סימן קמט – דיני ברכת המזון בנישואין ומצות שמחת חתן וכלה

סימן קנ – הלכות צניעות

סימן קנא – איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונים למי שנכשל

סימן קנב – איסור יחוד ושאר קרבות בנשים

סימן קנג – הלכות נדה

סימן קנד – סדר קביעת הוסת ודין בדיקה לפני תשמיש ולאחר תשמיש

סימן קנה – דין פרישה סמוך לוסת והחילוקים שבין וסת לאינו קבוע

סימן קנו – דין ראתה דם מחמת תשמיש

סימן קנז – דיני כלה הנכנסת לחופה

סימן קנח – דין יולדת ומפלת

סימן קנט – דיני לבישת הליבון וספירת הנקיים

סימן קס – הלכות חפיפה

סימן קסא – דיני חציצה

סימן קסב – הלכות טבילה

 

חושן משפט


סימן סב – הלכות משא ומתן

סימן סג – אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות

סימן סד – שלא לעשות סחורה בדבר האסור

סימן סה – הלכות ריבית

סימן סו – הלכות עיסקא

סימן סז – הלכות נדרים ושבועות

סימן קעט – הלכות הלוואה

סימן קפ – הלכות שמיטת כספים

סימן קפא – הלכות טוען ונטען ועדות

סימן קפב – הלכות גניבה וגזילה

סימן קפג – הלכות נזקי ממון

סימן קפד – הלכות נזקי הגוף

סימן קפה – הלכות שאלה ושכירות

סימן קפו – הלכות לא תחסום

סימן קפז – הלכות אבידה ומציאה

סימן קפח – הלכות פקדון

סימן קפט – הלכות פריקה וטעינה

סימן קצ – הלכות שמירת הגוף ובל תשחית

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים