שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
409 אורחים
לפי סדר הסימנים

סימן רז – דיני ניחום אבלים

סעיף א

מצוה גדולה לנחם אבלים, ומצינו בהקודש ברוך הוא שניחם אבלים, דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו והוא גמילת חסד עם החיים ועם המתים. אין המנחמים רשאים לפתוח פיהם עד שיפתח האבל תחלה, כדמצינו באיוב שנאמר ואין דובר אליו דבר, וכתיב אחרי כן פתח איוב את פיהו, והדר ויען אליפז התימני. כשרואים המנחמים שהאבל פוטר אותם, אינן רשאים לישב אצלו.

 

סעיף ב

אבל או חולה אינן צריכין לעמוד אפילו מפני נשיא. דרך ארץ הוא, שאם אחד רוצה לכבד את חבירו ולקום מפניו, אומר לו חבירו שב, אבל לאבל או לחולה לא יאמר כן, משום דמשמע שב באבלות שלך, שב בחולי שלך.

 

סעיף ג

לא יאמר אדם לא נפרעתי כפי מעשי הרעים וכיוצא בדברים אלו, שלא יפתח פה לשטן.

 

סעיף ד

לא יאמר אדם לאבל מה לך לעשות, אי אפשר לשנות מה שעשה הקדוש ברוך הוא כי זה כעין גידוף, דמשמע הא אם היה אפשר לשנות היה משנה, אלא צריך האדם לקבל עליו גזירת השם יתברך שמו באהבה.

 

סעיף ה

האבלים יש להם להתאבל במקום שיצאה נשמתו של המת, כי באותו מקום נפש המת מתאבלת ושם צריכין ליתן לה תנחומין, ומצוה להתפלל שם בעשרה שחרית וערבית (ועיין לעיל סימן כ' סעיף ו' שאין אומרים בבית האבל אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה וכו') ואפילו אין שם אבל, כי יש בזה נחת רוח להנשמה, ואם יש אבל מצטרף למנין, ויביאו לשם ספר תורה מקודם ויכינו לו מקום כראוי על זמן שיתפללו שם, אם יש בשני בתים מתים, באחד יש שם אבל ובאחד אין שם אבל, ואין בעיר ההיא כדי לחלק שיתפללו כאן וכאן בעשרה, יתפללו בבית שאין שם אבל. נוהגין לומר בבית הנפטר לאחר תפלת שחרית ומנחה, את המזמור (תהלים מ"ט) למנצח וגו' שמעו זאת כל העמים וגו' ומה טוב ללמוד שם משניות לתיקון הנשמה (משנה אותיות נשמה).

 

סעיף ו

אין אומרים הלל בבית הנפטר אם יש שם אבל תוך שבעה (משום דהוי כמו לועג לרש, שאומרים בו לא המתים יהללו יה), אם יש שם חדר אחר ילך האבל לחדר אחר, והצבור יאמרו הלל, ואם אין חדר אחר אזי בראש חדש אין צריכין לומר אחר כך הלל בביתם, אבל בחנוכה צריכין לומר הלל בביתם. ואם מתפללין בבית הנפטר ואין שם אבל, או בבית האבל שאינו בבית הנפטר, אומרים גם בראש חדש הלל אלא שהאבל לא יאמר (משום שנאמר זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו), אם יום השביעי הוא בחנוכה, אזי לאחר שהלכו המנחמים שפסקה האבילות, יאמר גם האבל הלל מפני שהוא חיוב, ויש אומרים דבחנוכה אומרים הלל גם בבית האבל בצבור, ראש חודש שחל בשבת אומרים הלל בצבור גם בבית האבל, דאין אבילות בשבת.

 

סעיף ז

ברכת אבלים שבברכת המזון לא נהיגי עכשיו, כי סומכין על הפוסקים דסבירא להו דלא נתקנה אלא כשמברכין בעשרה (עיין באר הגולה סימן שע"ט).

עוד בספר קיצור שולחן ערוך
דברים אחדים, תולדות המחבר וכת"י
סימן א – דיני השכמת הבוקר
סימן ב – הלכות נטילת ידיים
סימן ג – דין לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד – הנהגת בית הכסא ודיני אשר יצר
סימן ה – נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו – קצת דיני ברכות ודיני ברוך הוא וברוך שמו ואמן
סימן ז – הלכות ברכות השחר
סימן ח – דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן ט – הלכות ציצית
Next Page  [6-10]...[21-23]

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים