שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
עכשיו באתר שטייגן
70 אורחים
סו"ז ק"ש

סוף זמן קריאת שמע וזמני כניסת ויציאת השבת

6/07/2014

   
 

לשעון מעורר לחץ כאןמצוות עשה דאורייתא דקריאת שמע

 

זמן קריאת שמע של שחרית

מצווה מן המובחר לקרוא קריאת שמע כותיקין, מעט קודם נץ החמה כדי שיסיים ק"ש וברכותיה עם הנץ ויסמוך גאולה לתפילה, ומי שעושה כן שכרו מרובה מאד ומובטח לו שהוא בן עוה"ב ושלא ינזק כל אותו היום (ברכות ט' ע"ב, שו"ע סי' נ"ח ס"א, מ"ב ס"ק ו' ח') ואם לא קרא קודם הנץ יש להקדים לקרוא במהרה כל מה שיוכל (שו"ע שם סע' ב'), ומ"מ לא יתפלל עבור כך ביחידי או לקרות בלא תפילין. (מ"ב שם ס"ק י')

 

סוף זמנה

עד סוף שלוש שעות זמניות שהוא רבע היום. לשיטת "מגן אברהם" מחשבים השעות מעלות השחר. (ס"ק א' ושו"ע הרב סע' ב') ולשיטת הגר"א מחשבים השעות מנץ החמה (סי' תנ"ט, ולגרש"ז בסידורו).

 

מדברי חז"ל בענין קריאת שמע בזמנה

רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע (אבות פ"ב מי"ג) לקרותו בעונתו (רש"י שם)

אמר ר' אבהו לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו קריאת שמע שחרית וערבית (שבת קי"ט ע"ב) ומפרש רש"י בבוקר, בזמן קריאת שמע.

א"ר מני גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה וכו' (ברכות דף י' ע"ב) עי"ש.

אמר רבי מני, לא תהא קר"ש קלה בעיניך, מפני שיש בה רמ"ח תיבות כמנין אברים שבאדם.. אמר הקב"ה אם שמרת את שלי לקרות ק"ש כתקנה, אני אשמור את שלך. (תנחומא קדושים)

אפילו אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה, אלא משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש וקורא קריאת שמע בעבור שמי הגדול שכרו מונח לפני ובלבד שיהא שמור מן העבירה (תנא דבי אליהו רבא פ"ב)

בדברים כ' פס' ג' "ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם" וברש"י שם, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם.

 

הינוקא שידע שלא קראו ק"ש בזמן

ע"פ זוהר בלק דף קפ"ו ע"א בתרגום ללה"ק

 

רבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים בדרך, והגיעו לכפר סכנין, שבחייו התגורר שם רב המנונא סבא, ונתארחו אצל זוגתו.

היה לה בן אחד קטן שבכל יום למד בבית הספר ובאותו יום בא לביתו ואמו אמרה לו, לך והתקרב אל התנאים הק' ותרויח שתתברך מהם. החל הינוקא להתקרב אליהם, אולם קודם שהגיע אליהם חזר לאחוריו, ואמר לאמו: איני רוצה להתקרב אליהם כיון שהיום לא קראו קריאת שמע בזמנה, ולימדוני שמי שלא קורא קריאת שמע בזמנה הרי הוא בנידוי *כל אותו היום.

כיון ששמעו זאת רבי יצחק ורבי יהודה תמהו על גדלותו והרימו ידיהם וברכוהו.

ואמרו התנאים הק' ודאי שכך היה, שלא קראנו היום קריאת שמע בזמנה, כיון שעסקנו במצוות חתן וכלה שלא היה להם כל צרכם שגרם שנתאחרה שמחתם, ולא היה אדם זולתנו שידאג עבורם לצרכיהם, והמתעסק במצוה פטור מן המצוה.

שאלו התנאים הקדושים את הילד, איך ידעת שלא קראנו קריאת שמע בזמנה? ענה להם, כשהתקרבתי אליכם הרחתי זאת בריח מלבושכם.**

 

_________

 

*והטעם: משום שמבטל ק"ש שיש בה רמ"ח תיבות, גורם שנהפך עליו רמ"ח לחר"ם (מפרשים רמ"ק ועט"צ)

 

**ואף שלא היה להם נדנוד עבירה כיון שמן הדין היו פטורים מן המצוה, אך האור של מצות קר"ש  לא היה להם, וזה הרגיש הינוקא.

 


הלוח בהוצאת מרכז התורה והחינוך, להלן רשימת המפיצים:
בני ברק

משפחת לוק רח' יונה הנביא 18 טל' 03-6195705, נייד 057-3761958

ירושלים

משפחת שרון רח' ראשית חכמה 27 טל' 02-5385235

אשדוד

משפחת חיטובסקי טל' 08-8646051

ביתר A

משפחת גינסבערג 052-7686275

ביתר B

משפחת בלוי 02-8007070

מודיעין עילית

משפחת ברילמן  08-9744184

בית שמש

משפחת גרוסמן 077-7995961

אזור חיפה: 052-7668986

אזור טבריה: 04-6715676

לתרומות:02-50-20-000

לבתי כנסת ובתי מדרש הלוח חינם, לבתים פרטיים עלות לוח 10 ש"ח 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שירותים נבחרים:המרכז למיכון משרדי אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים