שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
434 אורחים
סו"ז ק"ש

מצוות עשה דאורייתא דקריאת שמע

19/11/2016

 

זמן קריאת שמע של שחרית

מצווה מן המובחר לקרוא קריאת שמע כותיקין, מעט קודם נץ החמה כדי שיסיים ק"ש וברכותיה עם הנץ ויסמוך גאולה לתפילה, ומי שעושה כן שכרו מרובה מאד ומובטח לו שהוא בן עוה"ב ושלא ינזק כל אותו היום (ברכות ט' ע"ב, שו"ע סי' נ"ח ס"א, מ"ב ס"ק ו' ח') ואם לא קרא קודם הנץ יש להקדים לקרוא במהרה כל מה שיוכל (שו"ע שם סע' ב'), ומ"מ לא יתפלל עבור כך ביחידי או לקרות בלא תפילין. (מ"ב שם ס"ק י')

 

סוף זמנה

עד סוף שלוש שעות זמניות שהוא רבע היום. לשיטת "מגן אברהם" מחשבים השעות מעלות השחר. (ס"ק א' ושו"ע הרב סע' ב') ולשיטת הגר"א מחשבים השעות מנץ החמה (סי' תנ"ט, ולגרש"ז בסידורו).

 

מדברי חז"ל בענין קריאת שמע בזמנה

רבי שמעון אומר הוי זהיר בקריאת שמע (אבות פ"ב מי"ג) לקרותו בעונתו (רש"י שם)

אמר ר' אבהו לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו קריאת שמע שחרית וערבית (שבת קי"ט ע"ב) ומפרש רש"י בבוקר, בזמן קריאת שמע.

א"ר מני גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה וכו' (ברכות דף י' ע"ב) עי"ש.

אמר רבי מני, לא תהא קר"ש קלה בעיניך, מפני שיש בה רמ"ח תיבות כמנין אברים שבאדם.. אמר הקב"ה אם שמרת את שלי לקרות ק"ש כתקנה, אני אשמור את שלך. (תנחומא קדושים)

אפילו אין בידו של אדם לא מקרא ולא משנה, אלא משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש וקורא קריאת שמע בעבור שמי הגדול שכרו מונח לפני ובלבד שיהא שמור מן העבירה (תנא דבי אליהו רבא פ"ב)

בדברים כ' פס' ג' "ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם" וברש"י שם, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם.

 

הינוקא שידע שלא קראו ק"ש בזמן

ע"פ זוהר בלק דף קפ"ו ע"א בתרגום ללה"ק

 

רבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים בדרך, והגיעו לכפר סכנין, שבחייו התגורר שם רב המנונא סבא, ונתארחו אצל זוגתו.

היה לה בן אחד קטן שבכל יום למד בבית הספר ובאותו יום בא לביתו ואמו אמרה לו, לך והתקרב אל התנאים הק' ותרויח שתתברך מהם. החל הינוקא להתקרב אליהם, אולם קודם שהגיע אליהם חזר לאחוריו, ואמר לאמו: איני רוצה להתקרב אליהם כיון שהיום לא קראו קריאת שמע בזמנה, ולימדוני שמי שלא קורא קריאת שמע בזמנה הרי הוא בנידוי *כל אותו היום.

כיון ששמעו זאת רבי יצחק ורבי יהודה תמהו על גדלותו והרימו ידיהם וברכוהו.

ואמרו התנאים הק' ודאי שכך היה, שלא קראנו היום קריאת שמע בזמנה, כיון שעסקנו במצוות חתן וכלה שלא היה להם כל צרכם שגרם שנתאחרה שמחתם, ולא היה אדם זולתנו שידאג עבורם לצרכיהם, והמתעסק במצוה פטור מן המצוה.

שאלו התנאים הקדושים את הילד, איך ידעת שלא קראנו קריאת שמע בזמנה? ענה להם, כשהתקרבתי אליכם הרחתי זאת בריח מלבושכם.**

 

_________

 

*והטעם: משום שמבטל ק"ש שיש בה רמ"ח תיבות, גורם שנהפך עליו רמ"ח לחר"ם (מפרשים רמ"ק ועט"צ)

 

**ואף שלא היה להם נדנוד עבירה כיון שמן הדין היו פטורים מן המצוה, אך האור של מצות קר"ש  לא היה להם, וזה הרגיש הינוקא.

עוד בעניין קריאת שמע...
מצוות עשה דאורייתא דקריאת שמע, 19/11/2016
להזהיר גדולים על הקטנים, 19/11/2016
סוף זמן קריאת שמע וזמני כניסת ויציאת השבת, 6/07/2014

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים