שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
345 אורחים

מסכת אבות

 
פרק א

משנה א

א. כתוב את השתלשלות קבלת התורה ממשה רבינו, ועד אנשי כנסת הגדולה?

ב. מדוע אנשי כנסת הגדולה קרואים "כנסת-הגדולה"?

ג. במה שונה מסכת אבות משאר המסכתות?

ד. משה קיבל תורה מסיני, מה החידוש בזה?

ה. "הם אמרו שלשה דברים", הסבר את מה שאמרו.

ו. מדוע המשנה אומרת שהם אמרו שלשה דברים, הרי הם אמרו יותר?

משנה ב

א. כל מקום שמוזכר במסכת אבות "הוא היה אומר", מה הכוונה?

ב. מה הן השלשה דברים שהעולם עומד עליהם? ומי אמרם?

משנה ג

א. מי קיבל את התורה משמעון הצדיק? ומה הוא אמר?

משנה ד

א. מי קיבל את התורה מאנטיגנוס?

ב. מהו היחס שאדם צריך להתיחס לחכמים?

משנה ה

א. אלו מדות ומוסרים היה יוסי בן יוחנן רגיל לומר?

ב. מדוע אסור להרבות שיחה עם האשה?

משנה ו

א. מי קיבל את התורה מיוסי בן יועזר, ויוסי בן יוחנן?

ב. אלו מדות ומוסרים היה יהושע בן פרחיה רגיל לומר?

ג. איזה אדם מותר לדונו לחובה?

משנה ז

א. אלו מדות ומוסרים היה נתאי הארבלי רגיל לומר?

משנה ח

א. מי קיבל את התורה מיהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי?

ב. אלו מדות ומוסרים היה יהודה בן טבאי רגיל לומר?

ג. באר את מאמר חז"ל "אל תעש עצמך כעורכי הדינים".

משנה ט

א. אלו מדות ומוסרים היה שמעון בן שטח רגיל לומר?

משנה י

א. מי קיבל את התורה מיהודה בן טבאי ומשמעון בן שטח?

ב. אלו מדות ומוסרים היה שמעיה רגיל לומר?

ג. באר את מאמר חז"ל "שנא את הרבנות".

ד. באר את מאמר חז"ל "אל תתודע לרשות".

משנה יא

א. אלו מדות ומוסרים היה אבטליון רגיל לומר?

ב. באר את דברי אבטליון, הבא את הדוגמא, שהר"ע מברטנורא מביא.

משנה יב

א. מי קיבל את התורה משמעיה ואבטליון?

ב. אלו מדות ומוסרים היה הלל רגיל לומר?

ג. כיצד היה אהרן הכהן אוהב שלום?

ד. כיצד היה אהרן הכהן מקרב את הבריות לתורה?

משנה יג

א. עוד אלו מדות ומוסרים היה הלל רגיל לומר?

ב. באר את המילים: 1. נגד 2. שמיה 3. יסף 4. ילף 5. קטלא 6. תגא 7. חלף.

ג. הגדר את דברי הלל המוזכרים במשנה זו.

משנה יד

א. עוד אלו מדות ומוסרים היה הלל רגיל לומר. באר את התשובה.

משנה טו

א. אלו מדות ומוסרים היה שמאי רגיל לומר?

ב. היכן מצינו בתורה מי שאמר מעט ועשה הרבה, ובהקשר למה?

ג. שלשה אזהרות ששמאי הזהיר, כנגד מה?

משנה טז

א. אלו מדות ומוסרים היה רבן גמליאל רגיל לומר?

משנה יז

א. אלו מדות ומוסרים היה שמעון בנו של רבן גמליאל רגיל לומר?

משנה יח

א. אלו מדות ומוסרים היה רבן שמעון בן גמליאל רגיל לומר?

לראש העמוד 
פרק ב

משנה א

א. אלו מדות רבי בא ללמדינו?

משנה ב

א. אלו מדות בא ללמדינו רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא?

ב. באר את דברי המשנה "ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם".

משנה ג

א. מהי המדה השלישית שרבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא בא ללמדינו?

משנה ד

א. אלו מדות ומוסרים היה רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא רגיל לומר?

ב. איזה מדה הלל בא ללמדינו?

ג. באר את דברי חז"ל "אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להשמע". הבא גם את גירסת רש"י, ותבארהו.

משנה ה

א. במשנה זו מוזכרים עוד ששה דברים שהלל היה רגיל לומר, מה הן?

משנה ו

א. הסבר את דברי הלל "על דאטפך אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון".

משנה ז

א. במשנה זו מוזכרים עוד עשרה דברים נוספים שהלל היה רגיל לומר, מה הן?

ב. האם יש סיבה לסדר שהתנא נקט, בשר, נכסים, נשים?

משנה ח

א. מי קיבל את התורה מהלל ושמאי, ומה הוא היה רגיל לומר?

ב. כמה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, ומה שבחן שהיה מונה אותן.

ג. אלו מדות ומוסרים היה רבי יוחנן בן זכאי רגיל לומר?

ד. האם אבא שאול חולק על ת"ק?

משנה ט

א. מי שאל את מי "איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם"? ומה ענו לו.

ב. את איזה תשובה בענין בחירת דרך ישרה, העדיף רבי יוחנן בן זכאי, ומדוע?

ג. איזהו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם?

ד. את איזה תשובה בענין דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, העדיף רבי יוחנן בן זכאי?

ה. מדוע רבי יוחנן בן זכאי שאל אותם איזוהי דרך רעה וכו' הרי אפשר להבין מדבריהם הראשונים, שהדרך הרעה היא ההיפך מהטובה?

משנה י

א. הם אמרו שלשה דברים, הרי הם אמרו יותר?

ב. מה השלשה המדות והמוסרים שרבי אליעזר היה אומר?

משנה יא

א. אלו דברים מוציאין את האדם מן העולם?

משנה יב

א. אלו מדות ומוסרים היה רבי יוסי אומר?

משנה יג

א. אלו מדות ומוסרים רבי שמעון אומר?

משנה יד

א. אלו מדות ומוסרים היה רבי אלעזר אומר?

משנה טו

א. אלו מדות ומוסרים היה רבי טרפון אומר?

משנה טו

א. אלו מדות ומוסרים היה רבי טרפון רגיל לומר?

לראש העמוד 
פרק ג

משנה א

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי עקיבא בן מהללאל?

משנה ב

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי חנינא סגן הכוהנים?

ב. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי חנינא בן תרדיון?

ג. מהיכן למדים ששנים העוסקים בתורה - שכינה ביניהם?

משנה ג

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי שמעון?

ב. מהיכן למדים ששלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום?

משנה ד

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי חנינא בן חכינאי?

משנה ה

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי נחוניא בן הקנה?

ב. הסבר את מאמר חז"ל "כל הפורק ממנו עול תורה" וכו'?

משנה ו

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי חלפתא בן דוסא?

משנה ז

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי אלעזר איש ברתותא?

ב. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי שמעון?

ג. ההולך בדרך ומדבר דברים בטלים, האם הוא מתחייב בנפשו?

משנה ח

א. מה הדין של מי ששוכח דבר אחד ממשנתו?

ב. מדוע השוכח משנתו מתחייב בנפשו?

משנה ט

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי חנינא בן דוסא? הסבר את דבריו.

ב. אלו מדות ומוסרים היה רבי חנינא בן דוסא רגיל לומר? הסבר את דבריו.

ג. הסבר את החילוק בין "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו" וכו', לבין "כל שמעשיו מרובין מחכמתו" וכו'.

משנה י

א. עוד אלו מדות ומוסרים היה רגיל רבי חנינא בן דוסא רגיל לומר?

ב. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי דוסא בן הרכינס?

משנה יא

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי אלעזר המודעי?

משנה יב

א. אלו מדות ומוסרים בא ללמדינו רבי ישמעאל?

משנה יג

א. אלו דברים מרגילין את האדם לערוה.

ב. מה הפירוש סיג ועוד אלו מדות ומוסרים בא רבי עקיבא ללמדינו?

משנה יד

א. אלו דברים רבי עקיבא היה רגיל לומר?

ב. משנה טו

א. הסבר את מאמר חז"ל "הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה".

משנה טז

א. אלו מדות ומוסרים היה רגיל רבי עקיבא לומר במשנתינו "הכל נתון בערבון" וכו'.

משנה יז

א. אלו מדות ומוסרים רבי אלעזר בן עזריה בא ללמדינו?

ב. אלו דברים היה רבי אלעזר בן עזריה רגיל לומר?

משנה יח

א. אלו דברים רבי אלעזר בן חסמא בא ללמדינו?

לראש העמוד 
פרק ד

משנה א

א. מי נחשב חכם, גבור, עשיר, מכובד, ומה הראיה שהמשנה מביאה לכך?

ב. מהו שמו של בן זומא, ומדוע המשנה לא מזכירה את שמו?

משנה ב

א. אלו מדות ומוסרים מלמדנו בן עזאי?

ב. מהו שמו של בן עזאי, ומדוע המשנה לא מזכירה את שמו?

ג. הסבר את מאמר חז"ל "שכר מצוה מצוה, שכר עבירה עבירה".

משנה ג

א. אלו מדות ומוסרים היה בן עזאי רגיל לומר?

משנה ד

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי לויטס איש יבנה?

ב. מה העונש של המחלל שם שמים בסתר? והאם יש הבדל בין אם חילל בשוגג או במזיד?

משנה ה

א. מה השכר על מי שלומד על מנת ללמד, ומה השכר של מי שלומד על מנת לעשות?

ב. הלומד בשביל שיקרא רבי האם מספיקין בידו ללמוד וללמד?

ג. יש מטרות שאדם אסור לו ללמוד על מנת להשיג את אותם המטרות, כתוב מה הן?

ד. האם מותר לקבל שכר על הלימוד שלומד?

משנה ו

א. מהו השכר של המכבד את התורה, ומהו העונש של המחלל את התורה, ומי אומר זאת?

ב. המכבד את התורה - כיצד?

משנה ז ח

א. מהו ההתנהגות שדיין צריך להתנהג כשבא דין לפניו, ומי אמר זאת?

משנה ט

א. מהו השכר של המקיים תורה מעוני, ומהו העונש של המבטל את התורה מעושר, ומי אומר זאת?

משנה י

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי מאיר?

משנה יא

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי אליעזר בן יעקב?

ב. העושה עבירה, מה יעשה כדי שלא יענש?

ג. איזה התכנסות מתקיימת ואיזה לא, ומי אומר זאת?

משנה יב

א. מהו היחס שצריך להתיחס הרב לתלמיד? ומהו היחס שצריך להתיחס חבר לחבר? ומהו היחס שצריך להתיחס התלמיד לרב?

משנה יג

א. מהו הזהירות שצריך להיות בזמן שלומד, ומי אומר זאת?

ב. מה הם השלשה כתרים שמוזכרים במשנה, ומי אומר זאת?

משנה יד

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי נהוראי, בענין מי שאין במקומו תלמידי חכמים?

משנה טו

א. הסבר את המשנה, אין בידינו לא משלות הרשעים, ולא מיסורי הצדיקים, ומי אומר זאת?

ב. אלו מדות ומוסרים מלמדנו רבי מתיא בן חרש?

משנה טז

א. העולם למה הוא דומה?

משנה יז

א. אלו דברים היה רגיל רבי יעקב לומר?

משנה יח

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי שמעון בן אלעזר?

משנה יט

א. האם מותר לשמוח בזמן שהאויב נופל, ומדוע?

משנה כ

א. למה משול לימוד כשאדם צעיר, ולמה כשאדם מבוגר?

ב. למה משול לימוד שאדם לומד מן הקטנים, ללימוד שלומד מן הזקנים?

ג. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי?

ד. הסבר במה חולק רבי על אלישע בן אבויה?

משנה כא

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו רבי אלעזר בן הקפר שהן מוציאין את האדם מן בעולם?

משנה כב

א. אלו מדות ומוסרים היה רבי אלעזר בן הקפר רגיל לומר?

לראש העמוד 
פרק ה

משנה א

א. בכמה מאמרות נברא העולם, הסבר מה זה מאמרות?

ב. מדוע נברא העולם בעשרה מאמרות ולא באחד?

ג. הסבר את מאמר חז"ל אלא להפרע מן הרשעים, שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות.

משנה ב

א. כמה דורות יש מאדם עד נח?

ב. מדוע הקב"ה הביא את המבול בחיי נח ולא לפני זה בזמן שהתחילו להכעיסו?

ג. כמה דורות יש מנח עד אברהם אבינו?

משנה ג

א. כמה נסיונות נתנסה אברהם אבינו והאם עמד בכולם, ומה זה בא להודיע?

ב. מה הן העשרה הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו?

משנה ד

א. כמה ניסים נעשו לאבותינו?

ב. מה הן הניסים שהיו לאבותינו?

ג. כמה מכות הביא הקב"ה על המצרים?

ד. מה הן המכות שהביא הקב"ה על המצרים?

ה. האם המצרים זכו להקבר, ומנין למדים זאת?

ו. כמה נסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, ומהיכן למדים זאת?

ז. מה הן הנסיונות שניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר?

משנה ה

א. כמה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, ומה הם?

ב. פרט מה הנס שהיה בעומר ובשתי הלחם, ובלחם הפנים.

ג. "ולא אמר אדם לחבירו: צר לי המקום שאלין בירושלים" ויש גירסא "כשאלין", הסבר את המשנה לפי שני הגירסאות.

משנה ו

א. כמה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ומה הם?

משנה ז

א. מה הם הסימנים של אדם המושלם במדות, ובחכמה, ומה הם של אדם שאינו מושלם.

משנה ח ט

א. מה הם השבעה מיני פורעניות הבאים לעולם על שבעה גופי עבירה?

משנה ט

א. בכמה פרקים הדבר מתרבה, ומפני מה?

משנה י

א. כמה מדות יש באדם, ומה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה יא

א. כמה מדות יש בדעות, ומה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה יב

א. כמה מדות יש בתלמידים, ומה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה יג

א. כמה מדות יש בנתינת צדקה, ומה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה יד

א. כמה מדות יש בהליכה לבית המדרש, ומה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה טו

א. כמה מדות יש ביושבים לפני חכמים, מה הן? כתוב את הדרגות לפי סדר חשיבותן.

משנה טז

א. איזה אהבה אינה נשארת לעולם, ואיזה אהבה נשארת לעולם? כתוב דוגמאות שהמשנה מביאה לכך.

משנה יז

א. איזוהי מחלוקת המתקיימת, ואיזה לא? כתוב דוגמאות שהמשנה מביאה לכך.

משנה יח

א. מהו השכר של המזכה את הרבים? כתוב דוגמא שהמשנה מביאה לכך.

ב. מהו העונש של המחטיא את הרבים? כתוב דוגמא שהמשנה מביאה לכך.

משנה יט

א. מה הם הסימנים של מי שהוא מתלמידיו של אברהם אבינו? ומה הן הסימנים של מי שהוא מתלמידיו של בלעם הרשע?

ב. מה השכר העתיד להיות לתלמידיו של אברהם אבינו, ומהו העונש העתיד להיות לתלמידי בלעם הרשע, ומהיכן למדים זאת?

משנה כ

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו יהודה בן תימא?

ב. אלו מדות היה יהודה בן תימא רגיל לומר?

משנה כא

א. יהודה בן תימא היה רגיל לומר גילאים, ולכל גיל וגיל תפקיד משלו, מהו הגיל ומה התפקיד של כל גיל וגיל?

משנה כב

א. אלו מדות ומוסרים מלמדינו בן בג בג?

משנה כג

א. איזה דבר מלמדינו בן הא הא?

לראש העמוד 
פרק קנין תורה

א. האם קנין תורה קשור למסכת אבות, ומדוע?(א)

ב. כל העוסק בתורה לשמה לאלו דברים הוא זוכה?(א)

ג. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומכרזת, כתוב מה מכרזת ומדוע?(ב)

ד. מה לומדים חז"ל מהפסוק "והלוחות מעשה אלקים המה, והמכתב מכתב אלקים חרות על הרוחות"?(ב)

ה. איך צריך לנהוג מי שלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד, ומהיכן למדים זאת?(ג)

ו. מי שלומד מחבירו אומנות שאינה תורה האם גם צריך לכבדו?(ג)

ז. מהי דרכה של תורה? והאם מדובר כן גם שעשיר עשה כן?(ד)

ח. מה גדול ממה כהונה מתורה, או תורה מכהונה, והאם כהונה ממלכות או מלכות מכהונה. ומדוע?(ו)

ט. מה הן הדברים שהתורה נקנית בהם?(ו)

י. מה לומדים חז"ל מהפסוק "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"?(ו)

יא. מהו השכר שיש למי שלומד תורה?(ז)

יב. אלו מדות מנו חכמים שזה נאה צדיקים ונאה לעולם?(ח)

יג. האם יש עדיפות לדור במקום תורה, ומדוע?(ט)

יד. מה הן הקנינים שקנה הקב"ה בעולמו, ומנין למדים זאת?(י)

טו. מה היא מטרתו של הקב"ה, בזה שברא את העולם?(יא)

טז.  מה נתן הקב"ה לישראל כדי לזכותם, ומה הכוונה "לזכותם"?(יא)

לראש העמוד 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים