שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
413 אורחים

בבא קמא

 
פרק חמישי - שור שנגח את הפרה

א. מה הדין בשור תם שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או משנגחה ילדה, האם משלם על הפרה ועל הולד, כמה, ומדוע?*דף מו.

ב. [מה הדין בהנ"ל אולם באופן שהשור המזיק מועד הוא, ומדוע]?

ג. "ממון המוטל בספק" במי שמכר שור לחבירו ונמצא נגחן, ומדוע?*דף מו. מו:

ד. מה הדין א) בממון המוטל בספק. ב) האם מוציאים ממון כשיש לנו רוב נגד מוחזק, ג) האם ברי ושמא ברי עדיף. ד) האם אמרינן "דמים מודיעים"?*דף מו. מו:

ה. באלו מקרים נזקקין לתובע תחילה, ובאלו לנתבע, ומדוע?*דף מו:

ו. מה הדין בפרה שאינה מועדת שנגחה את השור ונמצא ולדה בצדה, ומדוע?*דף מו: מז.

ז. כהנ"ל בתשובה הקודמת, אולם כששור המזיק מועד הוא?*דף מו:

ח. תרנגולת שהזיקה, האם גובה מביצתה, ומדוע?*דף מז.

ט. האם ביצה מתרנגולת טריפה או נבילה מותרת באכילה, ומדוע?*דף מז.

י. האם עובר ירך אמו, מה הדין של ולד נרבעת והנוגחת לענין מזבח, ומה דינו של ולד טריפה, ומדוע?*דף מז.

יא. מה הדין במי שהכניס קדרותיו או פירותיו או שורו לחצר חבירו שלא ברשות או ברשות, והזיקו או הוזקו, לענין תשלומי הנזק?*דף מז. מח:

יב. שור שנכנס לחצר של אחר והטיל גללים, האם בעל השור ו/או בעל החצר חייבים על נזקי הבור, ומדוע?*דף מח.

יג. מי חייב על נזקי בור ברה"י שאחר חפרן, ומדוע?*דף מח.

יד. האם שור שהרג ב"שן ורגל" חייב בסקילה ובכופר, ומדוע?*דף מח:

טו. שור שנכנס לרשות היחיד שלא ברשות ונפל לבור והבאיש מימיו, האם הוא חייב, ומדוע?*דף מח:

טז. האם שור חייב בדמי ולדות?*דף מט.

יז. כיצד משלם דמי ולדות, ושבח ולדות, וכיצד שמין אותם, ומדוע?*דף מט.

יח. מה לומדים חז"ל מהמילה "הרה"?*דף מט.

יט. אם הבעל מת, מי מקבל את הדמי ולדות ואת השבח ולדות, ומדוע?*דף מט. מט:

כ. המחזיק א) בשטרותיו של גר שמת, ב) במשכונו של ישראל הנמצא ביד גר שמת, ג) במשכונו של גר ומת הגר, האם קנה, ומדוע?*דף מט:

כא. האם התורה חייבה, את בעל הבור באופנים הבאים: א) כשהבור ברשות הרבים, או כשחפר ומסר לרבים, ב) כשהבור ברשות היחיד, או כשהפקיר רשותו ובורו, ג) כשהפקיר רק רשותו ולא בורו, ד) כשהבור ברשות היחיד הסמוך לרשות הרבים, ה) כשחופר לאושין, ו) כשחופר לאו לאושין, ז) כשחפר בורו ברשות זה ופתחו ברשות אחר, ומדוע?*דף מט:–1נ:

כב. במה נחלקו רב ושמואל בנידון "בור שחייבה תורה", ובאלו אופנים יש נפק"מ לדינא?*דף נ: נא:

כג. בהמה שנפלה מה דינה לענין חשש "ריסוק איברים", באלו אופנים היא כשרה, ובאלו אופנים היא טריפה?*דף נ: נא.

כד. באלו אופנים אין חיוב לבנות "מעקה", ומדוע?*דף נא.

כה. בור של שני שותפין היכי משכחת ליה?*דף נא.

כו. באופנים הבאים מי חייב, ומדוע, א) כשהראשון חפר ט' והשני השלימו לי', ב) כשחפר י' והשני השלימו לכ' או לל', ג) כשחפר י' והשני סייד וכייד, ד) כשחפר ח' והשני השלימו לט', ה) כשחפר י' והשני השלימו לי"א, ו) כשהשני חפר טפח וחזר וכיסהו טפח, ז) כשהשני הרחיב את הבור?*דף נא. נא:

כז. האם מציאות מים בתוך בור פחות מי' טפחים, משנה את הדין, ומדוע?*דף נא:

כח. בור של שני שותפין [עיין לעיל תשו' כה ולקמן תשו' לב], באלו אופנים הראשון פטור?*דף נא:

כט. האם דריסת רגל מותרת במודר הנאה או במודר מאכל, ומדוע?*דף נא:

ל. האם שותף, שוכר, ובע"ח יכולים להשתמש בקרקע אחרי שהשותף השני או המשכיר או הלווה הקדישו את השדה או אסרוה בקונם, ומדוע?*דף נא:

לא. האם ע"י "מסירת מפתחות" מיד המוכר לקונה או מיד המשכיר לשוכר, או נעילת דלת או קביעת המנעול או העמדת דלת הוי חזקה, ומדוע?*דף נב.

לב. בור של שני שותפין באופן שבא השני ומצאו מגולה ולא כיסהו, באלו אופנים הראשון פטור, ובאלו אופנים שניהם חייבים?*דף נב.

לג. מה הדין במי שכיסה את בורו בכיסוי הראוי לעמוד בפני שוורים ולא בפני גמלים, ונפלו שם שוורים, א) מפני שהכיסוי התקלקל מחמת שגמלים עברו עליו, ב) כשהתקלקל מחמת שהתליע מתוכו, ג) מה הדין באם נפלו שם גמלים, ומדוע?*דף נב. נב:

לד. האם תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, בין כשהאונס בא מתוך הפשיעה ובין כשלא בא מתוך הפשיעה?*דף נב:

לה. האם וכמה בעל הבור חייב לשלם את נזקי שור פקח שנפל לבורו, א) כשנפל מחמת עצמו, ב) כשנפל מחמת קול הכרייה, ג) כששור דחף שור פיקח לבור, ד) כשאחר שאינו בעל הבור שם את האבן על פי הבור, ומדוע?*דף נב.–1נג:

לו. שור שאינו פקח שנפל לבור לפניו או לאחריו, האם בעל הבור חייב, ומדוע?*דף נג.

לז. שור שדחף את חבירו לבור, מי משלם, בעל השור ו/או בעל הבור, כמה, ומדוע?*דף נג.

לח. שור ושור פסולי המוקדשין שנגחו שור אחר, מי משלם, כמה, ומדוע?*דף נג:

לט. שור ואדם שדחפו לבור, מי חייב, [וכמה]?*דף נג:

מ. מה לומד רבא מ"והמת יהיה לו" הכתובים בפרשת "בור" ושבפרשת "שור"?*דף נג:

מא. שור פסולי המוקדשין שנפדה, האם מותר בהנאה, האם נחשב לממון בעלים, והאם מותר להאכילו לנכרי?*דף נג:

מב. האם בעל הבור חייב על אדם וכלים שנפלו לבורו, ומנין למדים זאת?*דף נג: נד.

מג. האם דנים דינא דגרמי, והאם בור חייב על נזקי שטרות שנפלו, ומדוע?*דף נד.

מד. אלו דברים אפשר לקנות בכסף מעשר, ואלו אי אפשר, ומנין למדים זאת?*דף נד:

מה. האם יש איסור כלאיים גם בעופות, בדגים, ובחיות הים, ומנין למדים זאת?*דף נד: נה.

מו. האם יש איסור כלאיים בשני מיני דשאים, והאם בני נח מוזהרים על כלאיים דהרבעה ושל חרישה, של זריעה ושל הנהגה, ומנין למדים זאת?*דף נה.

מז. מה הם האופנים שבהם איסור כלאי זרעים, וכלאי הכרם?*דף נה.

לראש העמוד 
פרק עשירי - הגוזל ומאכיל

א. הגוזל ומאכיל לחבירו, לפני שנתייאשו הבעלים או אחרי שנתייאשו, האם הבעלים יכולים לתבוע מהשני תשלומים, ומדוע?*דף קיא:

ב. האם רשות יורש כרשות לוקח?*דף קיא:

ג. גזלן שהאכיל לבניו ומת,   האם הנגזל יכול לתבוע תשלומין מהבנים, ומדוע?*דף קיא: קיב.

ד. הגוזל ומניח לבניו הגדולים או הקטנים, האם הבנים חייבים להחזיר את הגזילה לנגזל, ומדוע?*דף קיא: קיב.

ה. הגוזל ונותן לבניו, האם הבנים חייבים לשלם לנגזל, 1. כשנתן להם לפני יאוש או לאחר יאוש, 2. בגזילת דבר מסויים או שאינו מסויים, ומדוע?*דף קיא:

ו. מלוה שהניח מעות של ריבית, האם חייבים יורשיו להחזירן, ומדוע?*דף קיב.

ז. השואל פרה מחבירו ומת א) האם בניו יכולים להשתמש בה. ב) אם מתה כדרכה האם היורשין חייבין באונסיה. ג) כשטבחוה ואכלוה מחמת שסבורים של אביהן היא, האם חייבים. ד) אם בשבת טבחוה [האב או היורשין], האם חייבים לשלם למשאיל, ומדוע?*דף קיב.

ח. האם באופנים הבאים מקבלין עדות נגד קטן, ומדוע? א) כדי להוציא מקטן גזילה שירש מאביו. ב) כשהקטן תקף בעבדיו לתוך שדה של חבירו, ג) כשהקטן תקף בעבדיו את השדה של אביו.*דף קיב. קיב:

ט. האם ובאלו אופנים מקבלין עדות שלא בפני בעל דין?*דף קיב:

י. האם הנתבע או התובע, מלוה או לווה, יכולים לומר "לבי"ד הגדול קאזילנא", והאם הלווה או המלוה יכולים לכוף זה את זה לילך לבית הועד, ומדוע?*דף קיב:

יא. האם מקיימים שטר אפי' שלא בפני בעל דין, ומדוע?*דף קיב:

יב. מהו "פתיחא", ומתי כותבין פתיחא?*דף קיב: קיג.

יג. מהו "אדרכתא", מתי כותבין אדרכתא מיד, מתי לאחר זמן, מתי לא כותבין, ומדוע?*דף קיב:

יד. האם שליח בי"ד נאמן לומר "פלוני אינו רוצה לבוא", והאם אפשר לסמוך על אשה או שכנים שיתנו הזמנה לבעל דין לבוא לדין תורה, ומדוע?*דף קיב: קיג.

טו. מי שכתבו לו "פתיחא" ואמר "אבא לבי"ד" או שאמר "אשלם" האם קורעים את ה"פתיחא", ומדוע?*דף קיג.

טז. מאלו תיבת מוכסין ומאיזה כיס של גבאי המכס אסור לפרוט כסף, ומאלו מותר, ומדוע?*דף קיג.

יז. האם מותר להבריח את המכס, [באופן שאין חילול ד'] ומדוע?*דף קיג. קיג:

יח. האם מותר לידור להורגין "שפירות אלו הם תרומה של המלך", ומדוע?*דף קיג.

יט. האם מותר ומדוע. א) לגזול מעכו"ם. ב) להפקיע הלואתו, ג) להחזיר אבידת עכו"ם. ד) להטעות את העכו"ם. ה) לגנוב מהעכו"ם.*דף קיג. קיג:

כ. האם מותר לישראל להעיד נגד ישראל חבירו בבי"ד של ערכאות, ומדוע?*דף קיד.

כא. האם יכול ישראל למכור לגוי את קרקעו הנמצא על מצר חבירו הישראל, ומדוע?*דף קיד.

כב. עורות א) של בעה"ב, ב) של עבדן, ג) של גנב או גזלן, האם ראויין לקבל טומאה מחמת שחישב עליהן לדבר שראוי לו בלא חסרון מלאכה, ומדוע?*דף קיד.

כג. נטלו "מוכסין" [פי' גזלן], או גנב או ליסטים מזוין חמורו ונתנו לו חמור אחר, האם קנאו, ומדוע?*דף קיד.

כד. המציל מן הליסטים, האם הרי אלו שלו או שחייב להחזיר לבעלים, ומדוע?*דף קיד.

כה. גזלן או גנב עורות וחשבו לעשותם עוצבא או מיטה, האם קנו את העורות, והאם העורות טמאים, ומדוע?*דף קיד.

כו. האם גזלן או גנב שהקדישו או שתרמו או שעישרו את הפירות שגזלו, האם הקדשן הקדש, והאם קנו את הפירות, ומדוע?*דף קיד.

כז. באלו דברים אשה וקטן נאמנים, ומדוע?*דף קיד:

כח. האם מותר לאדם ליכנס לשדה חבירו כדי להציל נחיל דבורים שלו, והאם גם מותר מפני כך לקוץ סוכו של חבירו, ומדוע?*דף קיד. קיד:

כט. המכיר כליו וספריו ביד אחר, וטוען שנגנבו לו, באלו אופנים הלוקח חייב להחזירן, באלו אינו חייב להחזיר, ומדוע?*דף קיד: קטו.

ל. באופנים שהלוקח מן הגנב חייב להחזירם לבעה"ב, האם מדאורייתא ו/או מדרבנן יכול לדרוש מהבעה"ב את הדמים ששילם לגנב, ומדוע?*דף קיד: קטו.

לא. בעה"ב שהכיר כליו ביד לוקח מגנב. א) באיזה אופן אינו יכול לקחת את החפץ מהלוקח. ב) באיזה שני אופנים נחלקו האמוראים אם גובה רק מהגנב או גם מהלוקח, פרט את הדעות שבסוגיין, ומדוע?*דף קטו.

לב. זה בא בחביתו של יין וזה בכדו של דבש, נסדקה חבית של דבש, ושפך יינו להציל את דבשונו של חבירו, האם זוכה בדבש או מקבל דמי יינו או רק שכרו, ומדוע?*דף קיד:–1קטו:

לג. הרואה שכדי יין וכדי שמן שלו משתברות, האם יכול לעשותם תרומות ומעשרות על פירות אחרים לכתחילה, ובדיעבד, ומדוע?*דף קטו:

לד. חבית של יין טבל טמא או של שמן טבל טמא שנתגלה, האם בעליו יכולים לעשותו תרומות ומעשרות על חביות אחרות, לכתחילה ובדיעבד, ומדוע?*דף קטו:

לה. מה דינה של חבית יין של תרומה שנטמאה, מדוע?*דף קטו: קטז.

לו. האם חוששין לתקלה, ומדוע?*דף קטו:

לז. שטף נחל חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה ושל חבירו מאתיים, והתנה עם חבירו ליתן דמי שלו, מה הדין א) כשעלה שלו מאיליו. ב) כשירד להציל ולא הציל, ומדוע?*דף קטז. קטז:

לח. השוכר את הפועל להציל את חמורו או להביא כרוב לחולה, כמה צריך לשלם לו באם לא הציל את החמור, וכשלא הביא את הכרוב לחולה מחמת שמת החולה או הבריא, ומדוע?*דף קטז. קטז:

לט. שיירא שהלכו בדרך והיו להם הוצאות, האם מחשבין לפי ממון או אף לפי נפשות, ומדוע? א) כשההוצאות רק מחמת הממון. ב) כשההוצאות אף מחמת נפשות. ג) בספינה שעמד עליה נחשול לטובעה.*דף קטז:

מ. שיירא שהלכו בדרך ועמד עליה גייס לטורפה, ועמד אחד מהם והציל בסתמא או כשהתנה עמהם על כך, האם הציל באמצע או לעצמו, ומדוע. א) כשאחד מהשיירא הציל. ב) כשהשותף הציל. ג) כשפועל הציל.*דף קטז:

מא. הגוזל שדה ונטלוה מסיקין א) מחמתו וכשלא מחמתו, ב) כשאנסוהו להראות להם קרקעות, והראה להם מחמת האונס, גם את של הנגזל, האם חייב בתשלומים, ומדוע?*דף קטז:

מב. המראה שדה חבירו למלך, האם חייב לשלם, ומדוע?*דף קטז: קיז.

מג. ישראל שאנסוהו גויים, והראה ממון חבירו, האם חייב, ומה הדין כשנשא ונתן ביד, ומדוע?*דף קטז: קיז.

מד. האם מותר להרוג "מוסר", [ומדוע]?*דף קיז:

מה. שומר שאנסוהו ליתן להם א) כוס כסף שהופקד אצלו. ב) ממון של פדיון שבויים שהופקד אצלו, האם חייב לשלם, ומדוע?*דף (קיז:

מו. רודף או נרדף ששברו את הכלים של הרודף או של נרדף או של אחרים, האם חייבים ומדוע?*דף קיז:

מז. מי שגזל שדה ופרה רבוצה בו ושטפם נהר, האם משלם על הקרקע ועל הפרה, ומדוע?*דף קיז:

מח. האם יכולים להחזיר גזילה, הלואה, ופיקדון אפי' במדבר, וגם כשלא היה תנאי מפורש לכך, ומדוע?*דף קיח.

מט. האם המלוה או המפקיד או האובד יכולים לתבוע את ממונם בכל מקום, ומדוע?*דף קיח.

נ. האומר לחבירו "איני יודע אם החזרתי לך", או "איני יודע אם נתחייבתי לך", האם חייב לשלם בדיני אדם או רק בבא לצאת ידי שמים, ו/או חייב שבועה, א) כשלתובע אין עדים וטוען "שמא". ב) כשלתובע אין עדים וטוען "ברי", ג) כשלתובע יש עדים והנתבע טוען "ברי שהחזרתי", או "איני יודע", ד) כשלתובע אין עדים ושניהם טוענים "ברי", ומדוע?*דף קיח.

נא. הגונב טלה מן העדר והחזירו בלא ידיעת הבעלים, האם נפטר מאחריות הטלה, באופנים הבאים. א) כשהכירו הבעלים שנגנב מהם, ואח"כ החזיר, ואח"כ מנו את הצאן והיא שלימה. ב) כשלא הכירו שנגנב, ולאחר שהחזירה מנו את הצאן והיא שלימה. ג) כשלא הכירו שנגנב ולאחר שהחזירה לא מנו את הצאן, ומדוע?*דף קיח.

נב. האם הדינים שבתשובה קודמת משתנים: א) כשגונב טלה מיוחד שחזרתו ניכרת גם בלא מנין. ב) כשלא גנב טלה אלא מעות מן הכיס. ג) בשומר שגנב מרשות עצמו. ד) כשגזל מעות והחזירן לכיס של הנגזל, ומדוע?*דף קיח:

נג. מה דינו של הגוזל את חבירו והבליע לו את הגזילה, ומדוע?*דף קיח:

נד. האם מותר ליקח מן הרועים א) בגדים תפורים. ב) גיזי צמר או צאן, ומדוע?*דף קיח:

נה. האם מותר ליקנות פירות, ומדוע? א) משומרי פירות. ב) מאריס, ג) מגזלן. ד) מבדדין. ה) מן האומן שמסרק בגדי אחרים, ליקח ממנו מוכין. ו) מן האומן הצובע בגדים ליקח ממנו חתיכות בדים או תלושים של צמר.*דף קיט.

לראש העמוד 
פרק ראשון - ארבעה אבות

א. מדוע תנא דמשנתינו נקט "מבעה" קודם "אש"?*דף ב.

ב. מה הפירוש באש "כח אחר מעורב בו", והאם זה קולא?*דף ב.

ג. האם עונשין ממון מן הדין?*דף ב.

ד. מהו הנפק"מ בין אב לתולדה לענין שבת?*דף ב.

ה. מה הקובע לקרוא למלאכת שבת "אב" או "תולדה"?*דף ב.

ו. "חרב הרי הוא כחלל", האם כחלל ממש לכל הדינים?*דף ב:

ז. האם מועד למין אחד הוי מועד למין אחר, והאם מהני חזקה, ומדוע?*דף ב:

ח. נשיכה תולדה של איזה אב היא, ומדוע, והאם שן חייב גם על נזק "דלא מיכליא קרנא", ומנין למדים זאת?*דף ב: ג.

ט. מהו שיעור הבור כדי להתחייב במיתה ובנזקין, והאם בעל הבור חייב על נזק שנגרם כתוצאה מחבטה ולא מההבל?*דף ג.

י. החופר בור או המניח אבן ברשות הרבים, האם חייב על נזקי כלים, ומדוע?*דף ג:

יא. האם חיוב נזקי בורו ואשו הוא אף כשהם לא ממונו?*דף ג:

יב. האם תולדותיהן של נזיקין כיוצא בהם?*דף ג:

יג. מה הם ההלכות של "רגל", ובמה שווה צרורות דרגל לרגל, ובמה הוא שונה?*דף ג:

יד. מנין אנו למדים שאדם אין משלם את הכופר?*דף ד.

טו. אדם שהזיק כשהוא ישן, האם חייב לשלם, [והאם נחשב לאב המזיק]?*דף ד.

טז. אדם שהזיק את חבירו ע"י מים, האם חייב, ומדין מה?*דף ד:

יז. עדים זוממין שהוזמו אחר שנעשה המעשה על פיהם, האם מקיימים בהם "כאשר זמם", ומדוע?*דף ד:

יח. כמה אבות נזיקין יש מלבד העשרים וארבע של רבי חייא, ואלו הן?*דף ה.

יט. האם מטמא ומדמע חייב, ומדוע?*דף ה.

כ. שנים שהעידו על שור תם "שהזיק", ונמצאו זוממין, האם משלמים ממיטב, ומנין למדים זאת?*דף ה.

כא. בור המתגלגל ברגלי אדם או ברגלי בהמה, האם ומי חייב, מדין מה, ומדוע?*דף ו.

כב. אדם שדחף שור לבור או שור ואדם שדחפו שור לבור, מי חייב [וכמה]?*דף ו.

כג. כותל ואילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, האם בעל הכותל והאילן חייב בנזקין, ומדין מה?*דף ו:

כד. בהמה שאכלה ערוגה בין הערוגות ולא יודעים מה אכלה אם שמינה או כחושה, מה משלמת, ומדוע?*דף ו:

כה. מה הן פרטי דיני תשלומי נזקין מהקרקעות שיש למזיק, [ועיין עוד לקמן תשו' כט, ל]?*דף ו:

כו. האם בהמה שנגחה שור הקדש חייבת בתשלומים, ומדוע?*דף ו:

כז. האוכל מאכל של הקדש או מזיקו, האם חייב בקרן וחומש, ומה הדין לשאר אבות נזיקין שהזיקו הקדש, ומה הדין למזיק תרומה, ומנין למדים זאת?*דף ו:

כח. באלו מקרים אפשר לקבל "מעשר עני" ובאלו לא, ומדוע?*דף ז. ז:

כט. אם למזיק יש עידית בינונית וזיבורית, באופן שהזיבורית דמזיק כעידית דניזק, והבינונית כעידית דעלמא, איזה משלם, ומדוע?*דף ו: ח:

ל. מהו סדר התשלומין למי שיש עליו נזקין, בע"ח, וכתובת אשה ויש לו רק קרקעות [בלא שמכר את הבינונית וזיבורית לאחר]?*דף ז: ח:

לא. מהו סדר התשלומין למי שהיה לו עידית בינונית וזיבורית, והיו עליו נזקין, בע"ח, וכתובת אשה, ואח"כ מכר את שדותיו, [בלא שהלוקח מכרן לאחר]?*דף ח. ח:

לב. מה הן פרטי דיני התשלומין כבשאלה הקודמת, אך באופן שמכר עידית באחרונה ואח"כ הלוקח מכרן לאחר, א) כששייר לפניו עידית לפניו, ב) כששייר בינונית וזיבורית?*דף ח:

לג. ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון, ואח"כ שמעון מכר שדה אחת ללוי, האם הבע"ח של ראובן גובה משמעון או מלוי, ומדוע?*דף ח:

לד. ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות או שלא באחריות, א) האם ראובן יכול לדון עם הבע"ח, מדוע, ולמאי נפק"מ, ב) האם ראובן יכול להביא עדים הקרובים לשמעון להעיד לחובת הבע"ח, ג) האם מותר לשמעון להביא עדים שהם קרובים לראובן, להעיד לחובת הבע"ח.*דף ח:

לה. ראובן שמכר שדה לשמעון ויצאו עליה עוררין בעלי חוב או אנסין, האם שמעון יכול לחזור בו מהקנין, או לומר לו "שקול ארעך בזוזך", ומדוע?*דף ט.

לו. מה הן סדרי העדיפויות בתשלומין לניזק או לבע"ח או לפועל, האם מכסף ו/או ממיטב ו/או מסובין?*דף ז: ט.

לז. שני אחין שחלקו בשווה או אחד קרקע ואחד כספים ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם, האם השני חייב לשלם לו, כמה, ממה, ומדוע?*דף ט.

לח. שור בור ואש שמסרן לחרש שוטה וקטן והזיקו או בשור שקשרו כראוי, ובור שכיסהו כראוי ונפתחו מאליהם בלא שמסרן לחרש שוטה וקטן, האם חייב, ומדוע?*דף ט:

לט. מה הן החומרות של שור מבור, ומנין למדים זאת?*דף ט: י.

מ. האם גופו ושערו של מת מותרים בהנאה, ומנין למדים זאת?*דף י.

מא. חפר ט' טפחים, ובא אחר והשלימו לי' טפחים, מי חייב על נזקי הבור, ומדוע?*דף י.

מב. החופר בור י' ובא אחר והשלימו לכ' ולל' או לי"א או שסייד וכייד, מי חייב על נזקי הבור?*דף י:

מג. מה הדין א) במי שמסר שורו לחמשה בני אדם ופשע אחד מהם ויצא והזיק, ב) במרבה בחבילה?*דף י.

מד. חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחר וישב עליו או סמך עליהם ושברו, מי חייב?*דף י. י:

מה. עשרה שהכו אדם אחד בעשר מקלות, בבת אחת או בזה אחר זה ומת, האם חייבים מיתה, ומדוע?*דף י:

מו. פחת נבילה וטורח נבילה האם מוטלים על הניזק או על המזיק, ומדוע?*דף י: יא.

מז. האם הדין של שוו"כ ככסף אמור גם בגנב גזלן ושואל, [ושאר שומרין], ומדוע?*דף יא.

מח. מה הדין לאשה שיצתה מקצת שליתה ביום הראשון ומקצתה ביום השני, לענין טומאת לידה, ולטמא טהרות, ולאוסרה על בעלה, ומה הדין בבהמה לענין אם נתרת בשחיטה, ומדוע?*דף יא.

מט. האם ספק ספיקא בטומאת נדה ובלידה, אזלינן לקולא, ומה הדין בבהמה, ומדוע?*דף יא.

נ. האחין שחלקו האם בי"ד שמין את בגדיהם, ובגדי בניהם ובנותיהן, ומדוע?*דף יא:

נא. האם שומר שמסר לשומר חייב, ומדוע?*דף יא:

נב. האם גובין חוב א) מגלימא דעל כתפיה, ב) מעבדים שאצל יתומים ולקוחות, 1. כשעשה אפותיקי, 2. כשלא עשה, ג) משוורים, ומדוע?*דף יא:

נג. האם עבדי כמקרקעי או כמטלטלי, א) לגבות חוב מעבדים, ב) באם פרוזבול חל על עבדים, ג) לקנות מטלטלין אגב עבד באופן שאין המטלטלין על העבד, ד) באופן שמונחים על העבד, ה) באם החזיק קרקעות אם קנה עבדים, ו) לענין אונאה ושבועה, ז) במוכר עיר או באומר "מטלטלי לפלוני", לענין אם העבדים אם כלולים בלשון זה, [ומה הדין לענין גזילה]?*דף יא: יב:

נד. האם קרקע נקנית אגב קרקע, [והאם עבדים נקנים בקנין חצר]?*דף יב.

נה. האם מעשר בהמה, שלמים, ובכור, נחשבים לממון בעלים או לממון גבוה, ומדוע?*דף יב: יג.

נו. האם מותר למכור קדשים קלים, ומדוע?*דף יב: יג.

נז. השואל שור מחבירו והזיקה ברשותן, את בהמת אחרים או של השואל או של המשאיל, האם השואל או המשאיל חייבים בנזקים, ומדוע?*דף יג: יד.

נח. האם חייבים בנזקי שן ורגל וקרן שהזיקו בחצר השותפין, ומדוע?*דף יג: יד.

נט. האם חייבים בנזקי שן ורגל שהזיקו ברשות היחיד שאינה של הניזק, בפונדק, ובבקעה, ומדוע?*דף יד.

ס. האם שטרות נקנין בקנין כסף או במסירה ובשטר או בחליפין?*דף יד:

סא. אלו דינים אנו לומדים מהמשנה "שווה כסף, בפני בי"ד", על פי עדים?*דף יד:

סב. האם אשה כשרה לדון, והאם דבר עישוי וכפייה אפשר לעשותם ע"י בי"ד שאינו מומחה, ומנין למדים זאת?*דף טו.

סב1/.

  מהו גדר תשלומי חצי נזק דקרן, ומדוע?*דף טו. טו:

סג. כלב שאכל תרנגולים או כבשים, א) האם משלם, וכמה, ב) האם גובין זאת בבבל, ומדוע?*דף טו:

סד. האם בהמה מועדת למעך את הכלים?*דף טז.

סה. חיה שטרפה בהמה ברשות הרבים, האם משלם, כמה, ומדוע?*דף טז:

סו. אריה, זאב, ונחש בני תרבות, הקשורים ושאינם קשורים, מה דינם א) לענין נזקין, ב) ולענין לזכות בהם או להרגם?*דף טז:

לראש העמוד 
פרק רביעי - שור שנגח ד' וה'

א. מהו חלוקת תשלומי הנזק כששור תם נגח ב' או ג' שוורים, באופן שלא הועד להם?*דף לו. לו:

ב. "התוקע לחבירו", א) מה פירושו, ב) כמה משלם, ג) מאיזה סוג מטבע משלם?*דף לו:

ג. "כסף של דבריהם" האם הכוונה כסף צורי או מדינה?*דף לו:

ד. מלוה האם יכול לחזור בו, א) כשאמר ללווה "הכסף שאתה חייב לי תן לעניים". ב) כשאמר "לכשיגיע לידי אתן לעניים", ג) והאם המתחייב יכול להשתמש בכסף למטרה אחרת וליתן אחרים תחתיהם. ומדוע?*דף לו:

ה. שור המועד לאדם האם בסתמא הוי מועד לבהמה, והאם מועד לבהמה בסתמא הוי מועד לאדם?*דף לז.

ו. שור שהיה מועד לבהמה וגם לאדם, וחזר בו רק מבהמה ולא מהאדם, האם הוי חזרה מבהמה?*דף לז.

ז. מה הדין כשנגח ג' שוורים לסירוגין או ג' מינים לסירוגין, או כשנגח שור, שור, שור, חמור, וגמל?*דף לז.

ח. נגח ג' שוורים בסירוגין דשוורים, האם נעשה מועד בנגיחה השלישית או ברביעית?*דף לז. לז:

ט. שור שנגח ג' פעמים בט"ו לחודש או ג' נגיחות בהפלגת כ' יום או ביום ט"ו לחודש זה, ובט"ז לחודש זה, ובי"ז לחודש זה או בשור נגח שור לא נגח, שור נגח שור לא נגח, שור נגח שור לא נגח, האם הוי מועד, ומדוע?*דף לז:

י. מה הדין לשור של הדיוט שנגח שור של הקדש, ולהיפך, ומנין למדים זאת?*דף לז: לח.

יא. מה הדין לשור של עכו"ם שנגח שורו של ישראל, ולהיפך, ומנין למדים זאת?*דף לז: לח.

יב. מה הדין לשור של ישראל שנגח של כותי, ולהיפך, ומדוע?*דף לח:

יג. האם דם וכתמים של ישראלית או של עכו"ם או של כותים טמאים, ומה דינו של כתם הנמצא במקום המוצנע או במקום הפקר, ומדוע?*דף לח:

יד. מדוע "נתינה" אסורה לישראל, והאם גם לאחר שנתגיירו, והאם "כותית" מותרת בחיתון?*דף לח:

טו. מה הדין לשור של חרש שוטה וקטן או שהלכו בעליו למדינת הים שהזיק, א) לענין העמדת אפוטרופוס בשור תם לגבות מגופו, ב) כשהוחזקו נגחנים להחשיבו "מועד", ג) כשהזיקו אחר שהועד בפני האפוטרופוס, ד) כשהרג אדם לענין תשלומי כופר, [ל' של עבד, ובדמים], ומדוע?*דף לט.–1מ.

טז. אפוטרופוס שפשע בשמירת רכוש היתומים, האם חייב בתשלומין, ואת"ל שחייב האם ניתן לחייבו בשבועה "שלא פשע", ומדוע?*דף לט.

יז. מהו דינו של שור האיצטדין שהרג לענין להורגו ולקרבן, ומדוע?*דף לט. מ:

יח. באלו אופנים בי"ד אין נזקקין לגבות מנכסי יתומים קטנים, באלו אופנים ולאיזה מ"ד נזקקין, ומדוע?*דף לט.

יט. האם תשלומי כופר א) מעריכים בדניזק או בדמזיק, ב) האם הוי כפרה או ממונא, ג) האם שור השותפין שהרג חייבים בכופר, ד) האם שני שוורים שהרגו חייבים כופר, וכמה, ה) היכן מצינו שחייבים "חצי כופר", ומדוע?*דף מ.

כ. האם ממשכנין את חייבי ערכין או את חייבי חטאות ואשמות או את חייבי כופר, ומדוע?*דף מ.

כא. השואל שור מחבירו בחזקת תם ונמצא מועד, מי חייב לשלם את תשלומי הנזק, האם השואל או המשאיל, כמה, ומדוע?*דף מ. מ:

כב. האם שור מועד חוזר לתמותו, א) כשהועד בבית אפוטרופוס והוחזר לבעליו או להיפך, ב) כשהועד בבית שומר והוחזר לבעליו, ולהיפך, ג) כשנמכר לאחר, ומדוע?*דף לט. מ:

כג. מה דינו של רובע לענין 1. לחייבו מיתה. 2. להקריבו למזבח. 3. לחייבו בכופר כשהרג אשה ברביעתו, ומדוע?*דף מ: מא.

כד. "מועד משלם כופר" היכי משכחת ליה?*דף מא.

כה. אלו דינים לומדים חז"ל מהפסוק "לא יאכל את בשרו ובעל השור נקי"?*דף מא. מא:

כו. שור תם שהרג בן חורין, האם חייב לשלם כופר, ומנין למדים זאת, ואת"ל שמשלם, האם משלם גם על פי הודאת בעלים או על פי עד אחד, והאם השור נהרג גם על פי הודאת הבעלים, ומדוע?*דף מא:

כז. לפי רבי יהודה דס"ל: צד תמות במקומה עומדת, האם מועד משלם כופר, כמה, ומדוע?*דף מא:

כח. שור תם שהרג עבד האם חייב בחיוב [חצי - שיטמ"ק] שלושים שקלים?*דף מא:–1מב:

כט. שור תם שהרג בן חורין או עבד האם חייב ב"דמי הנהרג", ומדוע?*דף מא:

ל. האם שור חייב "בדמי ולדות", ומנין למדים זאת?*דף מא: מב.

לא. האם יש קים ליה בדרבה מינה באופן שהתכוין להרוג את זה והרג את זה, וגם הזיק ממון אחר בזמן הרציחה, ומדוע?*דף מב.

לב. מנין אנו למדים ששור החובל באדם פטור מבושת ומשאר דברים [חוץ מנזק]?*דף מב.

לג. הכה את האשה ויצאו ילדיה, האם ולמי צריכים לתת את הכופר, את הנזק, ואת הצער, את הריפוי, שבת, ובושת, ואת דמי הולדות, ומדוע?*דף מב: מג.

לד. האם בכור נוטל פי שנים, ובעל יורש את אשתו א) בשבח ממילא ששבחו נכסים לאחר מיתת האב או האשה, ב) במעות ריבית, ג) בחוב, ד) בכופר.*דף מב: מג.

לה. היתה שפחה ונשתחררה, למי שייך דמי הולדות, ומדוע?*דף מב:

לו. שור מועד שהרג בן חורין או עבד שלא בכוונה, האם חייב בכופר או בל' שקלים, ומדוע?*דף מג. מג:

לז. שור מועד שהרג בן חורין או עבד שלא בכוונה, האם חייב לשלם דמים, ומדוע?*דף מג.

לח. אלו נפק"מ יש בין כופר לדמים?*דף מג.

לט. האם אש חייב בכופר או בדמים, ומדוע?*דף מג:

מ. מה הדין בשור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם, והרגו לענין סקילה וכופר, ומדוע?*דף מד. מד:

מא. האם יש שוורים שפטורים ממיתה אף שהרגו בכוונה, אלו הן, ומנין למדים זאת?*דף מד:

מב. שור שהמית ואח"כ מכרוהו, האם מכור, ומדוע?*דף מה.

מג. שור שנגח והרג בפשיעת השומר, האם השומר יכול לומר לו "הרי שלך לפניך" או שחייב בתשלומי השור, ומדוע?*דף מה.

מד. איזו שמירה צריך לשמור את השור תם ואת השור מועד, כדי להפטר מתשלומי הנזק?*דף מה: מו.

מה. מסר שורו לאחד מארבעת השומרים, והשור הרג אדם בכוונה, א) האם השור נהרג, ב) האם משלם את הכופר, ג) האם השומר צריך לשלם דמי השור לבעליו, ד) והאם השומר חייב באם השור הזיק אחרים או הוזק, ומדוע?*דף מה. מה:

מו. האם מועד לקרן ימין הוי מועד לקרן שמאל, ומה הדין להיפך, ומדוע?*דף מה:

לראש העמוד 
פרק שביעי - מרובה

א. האם מדת תשלומי כפל נוהגת א) בגניבת אחד מכל סוגי החפצים, ב) בגנב גם אם לא נשבע לשקר. ג) בטוען טענת גנב, כשקפץ ונשבע או כשנשבע ע"י גילגול. ד) בגונב מן הגנב, ומנין למדים זאת?*דף סב:–1סד: סז:

ב. הטוען טענת גנב על דבר שאינו מסויים או על דבר ששוה פחות משתי כסף, האם חייב שבועה, ומדוע?*דף סג.

ג. האם מדת תשלומי ד' וה' נוהגת א) על כל סוגי החפצים. ב) גם בטובח והמוכר אחר הגנב. ג) גם בטוען טענת גנב בפיקדון. ד) גם בטוען טענת גנב באבידה. ה) האם בשותף שגנב מחבירו, ומנין למדים זאת?*דף סב: סז:

ד. הטוען טענת "אבד" או טענת "נגנב" בפיקדון או באבידה. א) מתי חייב בקרן חומש ואשם. ב) מתי בכפל. ג) מתי רק בקרן, ומנין למדים זאת?*דף סב: סג:

ה. כשגנב בהמה וטבחה ומכרה, או כשגנב חבית ושברה, האם משלם את הקרן, כפל, ותשלומי ד' וה' כעין שגנב או כשעת טביחה ומכירה או כשעת העמדה בדין, מדוע, ומנין למדים זאת?*דף סה.–1סו.

ו. מי שנשבע והודה שנשבע לשקר א)  לפני שבאו עדים. ב) אחר שבאו עדים, האם חייב בקרן, חומש, ואשם, ומנין למדים זאת?*דף סה. סה:

ז. נתן לאשה אתנן האם מותרים לקרבן. א) חיטין ועשאן סולת, זיתים ועשאן שמן, ענבים ועשאן יין. ב) ולדות אתנן. ג) כשנעשה באתנן שינוי החוזר לברייתו, ד) טלה ונעשה איל, ומנין למדים זאת?*דף סו: סז.

ח. האם באופנים הבאים הגנב קונה את החפץ, מנין למדים זאת? ומדוע? א) כשנעשה בו שינוי מעשה, כחיטים ועשאן סולת, או שינוי החוזר לברייתו, ב) כשגזל צמר וצבעו. ג) אם קיצוע של החפץ נחשב לשינוי מעשה, כשהיה עם הקיצוע יאוש וכשלא היה יאוש. ד) כשנשתנה מאיליו כטלה ונעשה איל. ה) כשגזל בהמה ומתה מאליה.*דף סה:–1סח.

ט. מהו שיעור חיוב ראשית הגז, ומה הדין במי שגזז כשיעור החיוב וצבע את כל הגיזות או את חלקם, או כשגזז ראשון ראשון וצבעו, האם נפטר מהנתינה, ומדוע?*דף סו.

י. המוצא אבידה אחר שהבעלים נתייאשו מהאבידה או לפני שנתייאשו ואח"כ נתייאשו, האם חייב להחזיר את החפץ או דמיה, ומדוע?*דף סו.

יא. האם גנב וגזלן קונים את החפץ ע"י יאוש לבדו, האם מדאורייתא, מדוע, ומנין למדים זאת?*דף סו.–1סז:

יב. בהמת חולין שנגנבה, האם הגנב או הנגנב יכולים להקדישה, לפני יאוש או אחר יאוש, ומדוע?*דף סו:

יג. הגוזל קרבן של חבירו, האם הקרבן כשר א) כשהקריבו הגזלן לשם הבעלים. ב) כשלאחר יאוש הגזלן גם הקדישו. ג) כשלאחר היאוש הגזלן הקריבו לשם הבעלים, ומדוע?*דף סו:

יד. האם משכב גזול נעשה אב הטומאה ע"י טומאת זב לטמא אדם, ומדוע?*דף סו:

טו. עורות א) של בעה"ב. ב) של עבדן. ג) של גנב או גזלן, האם ראויין לקבל טומאה מחמת שחישב עליהן לדבר שראוי לו בלא חסרון מלאכה, ומדוע?*דף סו:

טז. האם גזלן או גנב קונים בשינוי השם, האם מדאורייתא, ומדוע? א) בשינוי השם שאינו חוזר, ובגנב טלה ונעשה איל. ב) בגנב "משכא" וחישב לעשותו "אברזין", ג) בגנב מריש ובנאו בבירה. ד) כשעשה שינוי השם החוזר, ה) כשלאחר יאוש הגזלן הקדיש את החפץ, או כשתרם או כשעישר את הפירות.*דף סו: סז.

יז. האם מותר להקריב קרבן הגזול, מדאורייתא ומדרבנן. 1. לפני יאוש, 2. אחר יאוש. 3. אחר יאוש ושינוי השם או עם שינוי רשות, ומדוע?*דף סז.

יח. חפץ שנעשה בו עבירה, האם אפשר א) לעשות בו מצוה, או להקדישו ולהקריבו. ב) לברך עליו, ומדוע?*דף סז.

יט. האם באופנים הבאים הצינור פוסל את המקוה א) כשחקקו ולבסוף קבעו, ב) כשקבעו ולבסוף חקקו, ומדוע?*דף סז.

כ. הגונב מן הגנב האם חייב בכפל א) כשגנב אחר יאוש. ב) כשגנב אחר שהראשון טבח את הבהמה. ג) כשגנב אחר יאוש ושינוי רשות, או אחר שינוי רשות ויאוש, ומדוע?*דף סז: סח.

כא. על איזה מכירה ועל איזה טביחה התורה מחייבת ד' וה', ועל איזה אינו חייב, ומדוע?*דף סח. סח:

כב. האם הגנב והבעלים יכולים, להקדיש לחלל או להפקיר את החפץ הגזול, א) לפני יאוש. ב) אחר יאוש. ג) ומה הדין בפיקדון, ומדוע?*דף סח: סט. ע.

כג. בעלים שהקדישו את הבהמה שנגזלה מהם, האם אמרינן "חזרה קרן לבעלים", לענין לפטור את הגנב מכפל ד' וה', ומדוע?*דף סח:

כד. האם אפשר, ומדוע? א) לחלל כרם רבעי שנלקט משדהו ע"י אחרים ללא רשותו. ב) לחלל כרם רבעי שעתיד להלקט משדהו. ג) לחלל כרם רבעי מספק, דהיינו באופן שהבעה"ב אינו יודע אם לקטו. ד) לחלל את הכסף שביד המוכר, שמכר לו בהמה טמאה, עבדים, וקרקעות ממעות מעשר שני. ה) לחלל מעות מעשר שני שביד חבירו שלא מדעתו. ו) לחלל פירות שביעית של חבירו שלא מדעתו, ז) לפדות הקדש של חבירו. ח) לפדות פטר חמור של חבירו שלא מדעתו.*דף סח.–1סט:

כה. האם שביעית נוהג בערלה ובכרם רבעי?*דף סט.

כו. בעה"ב החושש שאחרים יקחו משדהו 1. כרם רבעי בלא פדיון בשמיטה או בשנה שאינה שמיטה. 2. ג' שבלים שאינו בכלל לקט, האם יש לו מה לעשות כדי שלא יכשלו בעבירה של אכילת כרם רבעי בלא פדיון או אכילת השבלים בלא מעשר, מהו התקנה, ואם אין תקנה, מדוע?*דף סט.

כז. האם אפשר לחלל 1. מדאורייתא, 2. מדרבנן. א) על פירות מחוברין. ב) על מה שגדל אחר החילול, ומדוע?*דף סט.

כח. יאוש באבידה ובגזילה א) למ"ד יאוש קני, 1. האם הם שוים, 2. האם הוי כהפקר גמור לענין לפטור את הפירות מן המעשר, 3. האם הגזלן קונה הגזילה גם אם בשעת היאוש הגזילה ברשות הרבים ולא ברשות הגזלן, או שאמרינן באופן זה "כל הקודם זכה". ב) למ"ד לא קני, האם כל הקודם זוכה בה, ומדוע?*דף סט.

כט. הלוקח יין מבין הכותים בערב שבת בין השמשות ואין לו פנאי להפריש, האם יש לו תקנה, מה היא, והאם לכתחילה, והאם אמרינן "יש ברירה"?*דף סט:

ל. מהו "אורכתא", מה מטרתו, ומהו הנוסח שצריך שיהיה כתוב בו?*דף ע.

לא. שליח שתפס האם מפקינן מיניה, ומה הדין כשכתבו לו אורכתא למחצה שליש ורביע, ואחר שהוציא עיכב לעצמו את המחצה שליש ורביע, ומדוע?*דף ע.

לב. האם באופנים הבאים כותבים הרשאה, ומדוע? א) על מטלטלין שברשות נפקד או ברשות גזלן, כשכפריה וכשלא כפריה. ב) על קרקעות ג) על מילוה?*דף ע.

לג. האם חוששין "למיחזי כשיקרא"?*דף ע.

לד. האם באופנים הבאים יש חסרון של "דבר" ולא חצי דבר ו/או "עדות" ולא חצי עדות, ומדוע? א) כשאחד אומר "ראיתי שערה אחת בגבה", והשני אומר "ראיתי אחת בכריסה". ב) כשב' אומרים "בגבה" וב' אחרים "בכריסה". ג) כששנים אומרים "פלוני קידש פלונית", ושנים אחרים מעידים "שבעל". ד) כששנים אומרים "גנב" וב' אחרים אומרים "טבח". ה) כשב' מעידים "שאכל שנה ראשונה", וב' אחרים "שנה שניה", וב' אחרים "שנה שלישית". ו) כששנים מעידים "בפנינו אשה פלונית אמרה לפלוני התקבל לי גיטי" וב' אחרים מעידים "בפנינו קיבל וקרע".*דף ע. ע:

לה. גנב ומכר בשבת באופנים הבאים האם חייב בד' וה', ומדוע? א) כשמכר בסתם, או כשהקונה אמר לגנב "זרוק גניבותיך לחצרי ולא תיקני לי גניבותיך עד שתנוח, ב) כשהקונה לא הוסיף "עד שתנוח", ג) כשהקונה אמר לגנב "עקוץ תאנה מתאנתי ותיקני לי גניבותיך". *דף ע:

לו. האם קלוטה כמו שהונחה דמי 1. באויר שמעל המחיצות, 2. שבתוך המחיצות. 3. ברשות היחיד וברשות הרבים. א) לענין שבת, ב) לענין קנין, ומדוע?*דף ע:

לז. מי שנתחייב בבת אחת על א) מלקות וממון. ב) מלקות וקנס. ג) מיתה וממון. ד) מיתה וקנס, האם אמרינן קים ליה בדרבה מינה, והאם חייב לצאת ידי שמים?*דף עא.

לח. גנב וטבח ביום הכיפורים האם חייב בתשלומי ד' וה', ומדוע?*דף ע. עא.

לט. הגונב וטובח בשבת, האם משלם ד' וה', ומדוע?*דף עא.

מ. המבשל בשבת, האם האוכל מותר באכילה ובהנאה, מדאורייתא ומדרבנן, ומדוע?*דף עא.

מא. הגונב וטובח לעבודה זרה, האם משלם ד' וה', ומדוע?*דף עא. עא:

מב. האם אדם אוסר דבר שאינו שלו, ומדוע?*דף עא.

מג. הגונב שור הנסקל וטבחו ומכרו, האם חייב בד' וה', ומדוע?*דף עא. עא:

מד. לרבי מאיר דדן דינא דגרמי, האם בהכרח שגם סובר דבר הגורם לממון כממון דמי, והאם דינא דגרמי הוי חיוב מן התורה?*דף עא:

מה. מי שגנב בהמה משל אביו וטבחו באופנים הבאים האם חייב בד' וה' ומדוע? א) כשמת אביו אחר שעמד בדין. ב) כשמת אביו קודם שטבחו. ג) כשמת אביו אחר שטבחו ועדיין לא עמד.*דף עא:

מו. גנב משני שותפין וטבחו והודה לאחד מהם על חלקו, [האופן שיתכן הודאה רק לאחד - עיין תורי"ד ואמ"ה עמ' תקצא], האם חייב ד' וה', ומדוע?*דף עא:

מז. האם אדם יכול להוריש קנס לבניו, ומדוע?*דף עא: עב.

מח. חולין שנשחטו בעזרה, האם אסורים מדאורייתא, והאם נאסרת בתחילת השחיטה, ומדוע?*דף עא. עב.

מט. השוחט חולין בעזרה, האם חייב בד' וה', ומדוע?*דף ע. עא. עב.

נ. למאי נפק"מ אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף?*דף עב.

נא. המקדש אשה בדבר שאסור מדרבנן, האם מקודשת, ומדוע?*דף עב:

נב. תקרובת לעבודה זרה האם אסורה באכילה או גם בהנאה, והאם מדאורייתא?*דף עב:

נג. מה הדין במי שגנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממין, א) כשהעידו על הגניבה הטביחה והמכירה בבת אחת והוזמו בבת אחת, ב) כשהעידו בבת אחת ולא הוזמו בבת אחת. ג) כשעדות הטביחה היתה לאחר כדי דיבור מעדות הגניבה, 1. באופן שהוזמו על הטביחה תחילה, 2. באופן שהוזמו על הגניבה תחילה, 3. והאם הכחשה תחילת הזמה, ומדוע?*דף עב: עג.

נד. עד שהוזם או שנמצא גזלן, או שהוכחש, האם נפסל למפרע, ומדוע, ואלו עוד נפק"מ יוצא מכך?*דף עב: עג.

נה. שני עדים שהעידו נגד שני עדים, למי מאמינים, ומה דינם לענין עדות אחרת, ולענין עונשין, ומדוע?*דף עב: עד:

נו. מהו שיעור "תוך כדי דיבור" מה דינו, [ואם דין תוכ"ד הוי דאורייתא], ומדוע?*דף עג. עג:

נז. מה הדין במי שאמר "הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים" או "הרי זו תמורת עולה ושלמים"?*דף עג:

נח. מה הדין בכת שהעידה "סימא את עינו ואח"כ הפיל את שינו", וכת אחרת העידה להיפך, ואח"כ באה כת נוספת שהזימה את אחת הכיתות, האם הוי הזמה, כמה משלמים, למי, ומדוע?*דף עג: עד.

נט. מה הדין כשכת הראשונה העידה שן ואח"כ עין, או להיפך, והשניה אפכינהו ואזמינהו או אזמינהו ואפכינהו, והשלישית הזימה את הכת האמצעית?*דף עג: עד.

ס. האם עדים שהוכחשו בנפש לוקין, והאם לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד, ומדוע?*דף עד:

סא. באלו אופנים מודה בקנס פטור, מנין למדים זאת, ובאלו אינו נפטר, ומדוע?*דף עד:–1עה:

סב. גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר, האם חייב תשלומי ד' וה', ומדוע?*דף עו.

סג. הגונב בהמת הקדש מבית בעלים ומכרן, האם חייב בתשלומי כפל ד' וה', ומדוע?*דף עו. עז:

סד. האם חייבים ד' וה' א) כשגנב בהמת הקדש וטבחה, 1. כשקדם מומם להקדשם, ואח"כ נגנבה, ושחטן בחוץ, 2. להיפך, דהיינו כשקדם הקדשם למומם, ושחטן בחוץ, 3. כשהגנב שחט תמימים בחוץ, 4. בשחט תמימים בפנים לשם בעלים, ב) כשהקדישוה הבעלים ביד גנב וטבחה, ומדוע?*דף עו. עו: עז:

סה. קרבן בעל מום שנשחט, האם אפשר לפדותו בשעת פירכוס או לאחר מיתה, ומדוע?*דף עו:

סו. האם שחיטת קדשים הוי שחיטה ראויה, ומדוע?*דף עו:

סז. שחט קדשים אותו ואת בנו, האם לוקה משום "אותו ואת בנו", והאם הקרבן השני כשר, ומדוע?*דף עו:

סח. כל העומד להזרק או להפדות האם כזרוק וכפדוי דמי, והאם קדשי מזבח ובדק הבית הם בכלל העמדה והערכה?*דף עו:

סט. האם דין "כל העומד לפדות כפדוי דמי", ודין "חיבת הקודש" מחשיבים את הבשר והעצים ל"אוכל", ובכך יוכלו לקבל טומאה?*דף עז.

ע. מהו השיעור א) שאוכל מקבל טומאה מדאורייתא ומדרבנן, ב) של נבילה שתוכל לטמא אוכל. ב) האם אוכל פחות מכשיעור [שחישבו לאכילה], הדבוק לנבילה מצטרף לקבל טומאה מהנבילה או ממקום אחר, מדאורייתא ומדרבנן?*דף עז.

עא. מה הם הדברים שסופן לטמא טומאה חמורה, והאם מטמאין אוכלין ומשקין, גם בלא הכשר מים ושרץ, ומדוע?*דף עז.

עב. האם אפשר לפדות פרה אדומה, ומדוע?*דף עז. עז:

עג. גנב שור טריפה וטבחו או מכרו, האם חייב ד' וה', ומדוע?*דף עז:

עד. מה הדין של "כלאיים" לענין א) תשלומי ד' וה' כשגנב טבח ומכר, ב) לקדשים ולקרבן פסח. ג) למעשר. ד) לבכור. ה) לפדיון פטר חמור, ומנין למדים זאת?*דף עז: עח.

עה. מה הדין של "נדמה" לענין תשלומי ד' וה', קדשים, למעשר ולבכור, ומנין למדים זאת?*דף עח.

עו. האם גמל שנולד משור ופרה מותר באכילה, והאם גם בנו (של הגמל שנולד משור ופרה) מותר באכילה, ומנין למדים זאת?*דף עח. עח:

עז. האומר "הרי עלי עולה" והפריש שור, ובא אחר וגנבו טבחו ומכרו, האם משלם כפל ד' וה', כמה, ומדוע?*דף עח:

עח. גנב שור ומכרו ושייר חלק לעצמו האם חייב ד' וה', ומדוע?*דף  עח:

עט. מכרה חוץ מעוברה או חוץ משלושים יום או חוץ ממלאכתה, האם הוי שיור, ומה הדין כשגנבה קטעה ומכרה אם הוי שיור?*דף עח:

פ. שותף שגנב מחבירו ושותפין שגנבו מעלמא, וכן גנב שנתן לאחר וטבחה, ומי שגנב משותפין, האם משלמים ד' וה', ומדוע?*דף עח:–1עט.

פא. האם משיכה קונה כשזה היה ברשות בעלים או בסימטא או ברשות הרבים, בין לגבי גניבה ובין לגבי שאר קנינים?*דף עט.

פב. מאימתי השומר מתחייב בחיובי שמירה, ומאימתי המשאיל והמשכיר אינם יכולים לחזור בהם מזכות ההשתמשות?*דף עט.

פג. האם מותר א) לגדל בהמה דקה או להשהות בהמה דקה. ב) לגדל בהמה גסה. ג) לגדל תרנגולין. ד) לגדל חזירין. ה) לגדל כלבים, ו) לגדל חיה דקה. ז) לגדל חתולים. ח) לגדל בהמות טמאות, ומדוע?*דף עט:–1פא. פג.

פד. כיצד יש לעורר רחמי שמים "על החיכוך" בשבת ובחול?*דף פ:

פה. האם מותר לומר לנכרי לעשות בשבת או ביו"ט מלאכה האסורה מדאורייתא או מדרבנן, והאם ישראל הרוצה לעשות מלאכה עבור חולה שיש בו סכנה, מותר לו גם להרבות לצורך תינוק שאין בו סכנה, ומדוע?*דף פ: פא.

פו. כמה תנאים תיקן יהושע, האם גם בחוץ לארץ, כמה תקנות תיקן שלמה, למי תיקן, אלו הן, ומדוע?*דף פ:–1פב.

פז. תלתן שעלתה עם מיני עשבים, האם חייב לעוקרן, האם כופין אותו לעוקרן, והאם מדאורייתא?*דף פא.

פח. כמה תקנות תיקן עזרא, אלו הן, ומדוע תיקנם?*דף פב. פב:

פט. אלו עשרה דברים נאמרו בירושלים, ומדוע?*דף פב:

צ. האם מותר ללמוד "יונית", ומדוע?*דף פב: פג.

צא. מה התנאים שיהיה מותר לפרוס נישובין כדי לצוד יונים?*דף פג.

לראש העמוד 
פרק שישי - הכונס

א. איזו שמירה מוטלת על האדם לשמור את הד' אבות נזיקין?*דף נה:

ב. מה הדין במי שנעל בפני בהמתו ויצאה והזיקה או כשנפרץ הכותל, והאם יש הבדל בין אם זה היה ביום או בלילה, ומדוע?*דף נה:

ג. הפורץ גדר בפני בהמת חבירו, האם חייב, על מה חייב, ומדוע?*דף נה:

ד. הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה, האם חייב בדיני אדם או בדיני שמים, ומדוע?*דף נה: נו.

ה. כפת אדם במקום שסוף חמה או צינה לבוא שם או כשכבר יש שם חמה וצינה ומת, האם חייב, ומדוע?*דף נו.

ו. השוכר או המביא עדי שקר, להוציא ממון מחבירו, האם חייב בדיני אדם או בדיני שמים, ומדוע?*דף נו.

ז. מה דינם של שני עדים או של עד אחד היודעים עדות ואינם מעידים?*דף נו.

ח. השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן או ביד פקח או העושה מלאכה במי חטאת, האם חייב בדיני אדם או בדיני שמים, ומדוע?*דף נו.

ט. הוציאוה ליסטים האם חייבים, ומדוע?*דף נו:

י. האם גזלן או שומר חייבים על פירות שהרקיבו, ומדוע?*דף נו:

יא. מה הדין במי שמעמיד בהמה על קמת חבירו, או כשקם לה באפה או הכישה במקל, ומדוע?*דף נו:

יב. מה הדין במי שמסר את בהמתו לרועה או לשומר ויצאה והזיקה, ומה הדין בשומר שמסר לשומר?*דף נו:

יג. המוצא כלים או בהמות או דמי אבידה, האם הוא כשו"ח או כשו"ש שחייב בגניבה ואבידה, ומדוע?*דף נו: נז.

יד. האם למודר הנאה מותר להחזיר אבידה, ומדוע?*דף נו:

טו. האם גנב וגזלן או אחד מד' השומרים או המוצא אבידה יכולים להחזיר לחצר המשתמרת או שאינה משתמרת בלא דעת הבעלים, ומדוע?*דף נז.

טז. האם שומר שכר חייב א) בטענת ליסטים מזוין לחייבו בתשלומי קרן, או כשנמצא בידו לחייבו כפל, ב) בטענת גניבה [ואבידה] באונס, ג) בטענת גנב ובעליו עמו, ו/או כשנמצא בידו לענין כפל, ד) מנין ששואל חייב בגניבה ואבידה?*דף נז. נז:

יז. נפלה לגינה והזיקה, באלו אופנים משלמת רק "מה שנהנית", ובאלו משלמת "מה שהזיקה", ומדוע?*דף נז: נח.

יח. המציל את נכסי חבירו מהפסד, האם זכאי לתשלומי שכרו או הפסדו, ומדוע?*דף נח.

יט. האם המקרים הבאים נחשבים ל"מבריח ארי", והבעלים פטורים מלשלם למציל, ומדוע, א) בבהמה שנפלה לגינה ונהנית, ב) שומר חינם שקידם ברועים ובמקלות בשכר או משיב אבידה המתבטל ממלאכתו, ג) פורע חובו של חבירו, בבע"ח דוחק וכשאינו דוחק, ד) שטף נהר חמורו, ה) נטל צרור וסכר מינה מיא, ו) עכו"ם שגזל קרקע מישראל ואחר קנאו, ז) משביח נכסי חבירו בלא רשות.*דף נח.

כ. באופנים הבאים כיצד שמין את נזקי בהמתו: א) כשאכלה פירות גמורים או שאינם גמורים, ב) כשקטמה נטיעה, ג) כשאכלה חזיז, ד) כשאכלה יחורי תאנים ולולבי גפנים, ה) כשאכלה סמדר, ו) כשאכלה בוסר, ז) כשאכלה תבואה גדולה כסמדר בענבים?*דף נח:–1נט:

כא. היכי שיימינן את נזקי הבהמה [כשאכלה פירות מחוברים] אגב שדה אחר?*דף נח:

כב. אדם שהזיק עץ, כיצד שמין זאת?*דף נח:–1נט:

כג. במאי פליגי רבי עקיבא ורבי ישמעאל?*דף נט.

כד. האם מועיל הסכמת האשה למכירת הקרקע המשועבדת לכתובתה, ומדוע?*דף נט:

כה. המכניס גדיש לחצר חבירו ברשות או בנטר בי דרי, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, האם בעל החצר חייב, ומדוע?*דף נט:

כו. מה הדין למי ששולח את הבערה ביד פקח או ביד חרש שוטה וקטן, ומדוע?*דף נט:

כז. מה הדין בליבתה הרוח או ליבה וליבתה הרוח, ומה הדין בשנים שליבו יחד, ומדוע?*דף נט: ס.

כח. הזורה מוץ ורוח מצויה מסייעתו, א) בשבת האם חייב, ב) כשהזיק, לענין תשלומי נזקין, ג) לענין הרחקה, ומדוע?*דף ס.

כט. האם מותר להציל עצמו בממון חבירו, והאם חייב בתשלומין, ומדוע?*דף ס:

ל. המדליק אש ועברה גדר או דרך רשות הרבים או נהר או שלולית או נחל, האם בעל האש חייב בנזקין, ומדוע?*דף סא. סא:

לא. אלו דברים מפסיקין לפאה?*דף סא.

לב. המדליק בתוך שלו ועברה הדליקה על אף שהרחיק כתקנת חז"ל, האם חייב לשלם, [ומדוע]?*דף סא:

לג. המדליק גדיש וגדי סמוך לו, האם חייב על הגדי, ומדוע?*דף סא:

לד. האם טמון באש חייב, בין אם מדליק בשלו ובין אם מדליק בשל חבירו, בין אם הכלים דרכן להיות טמונים, ובין אם אין דרכן להיות טמונים, ומדוע?*דף סא:

לה. מה הדין במי שמשאיל מקום לחבירו להגדיש גדיש והגדיש והטמין או כשביקש להגדיש חיטין והגדיש שעורין או כשביקש להגדיש חיטין וחיפן בשעורים, ולהיפך, ונשרפו בפשיעת המשאיל, ומה הדין כשהוזק בידי המשאיל?*דף סב.

לו. מי שהשליך כספת של חבירו לנהר, המזיק אומר "חשבתי שאני מזיק רק כספת", והניזק תובע "שישלם כל מה שבתוכו", האם משלם, כמה, ומדוע?*דף סב.

לז. האם נגזל, שכיר, ניזק בטמון באש, ומסור נאמנים לומר כמה הפסידו, ומה הובא בתוס' להלכה?*דף סב.

לח. מה בין גזלן לחמסן, והאם פסולים לעדות מדאורייתא, ואף כשלבסוף הבעלים הסכימו למכירה?*דף סב.

לראש העמוד 
פרק שלישי - המניח

א. האם הולכים בממון אחר הרוב?*דף כז. כז:

ב. האם בנפשות אזלינן בתר הרוב דאיתא קמן ודליתא קמן?*דף כז:

ג. המניח כד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה או שברה, האם חייב בנזקי הכד, ומדוע?*דף כז: כח.

ד. המניח כד ברשות הרבים ובא אחר והוזק בה או ששברה והוזק בה, האם המניח חייב, ומדוע?*דף כז:

ה. האם אומרים כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, הן לגבי אדם והן לגבי בהמה?*דף כז:

ו. הנתקל מעצמו או מחמת מכשול האם נחשב לפושע, ומדוע?*דף כז:

ז. אדם המזיק באונס האם חייב?*דף כז:

ח. האם בבהמה אמרינן "איבעי לה לעיוני" או "שאין דרכה להתבונן בדרכים", ומדוע?*דף כז:

ט. האם עביד איניש דינא לנפשיה או כדי להפרישו מאיסורא?*דף כז:

י. שור שעלה על גבי חבירו להורגו, ובא בעל התחתון ודחפו או שמטו ונפל ומת, האם חייב?*דף כח.

יא. מה הטעם שפאה פטורה ממעשרות?*דף כח.

יב. האם בעל התקלה חייב בנזקין באופנים הבאים: א) כשהניזק הוחלק במים או כשנתקל באבן ונישוף באבן או כשנתקל באבן ונישוף מקרקע עולם, ב) כשטינפו כליו במים. ג) כשנתקל בקרקע ונישוף באבן, או כשנפל מחמת האבן לתוך בור או לאחורי בור, ומדוע?*דף כח. כח:

יג. החופר בור באופנים הבאים האם חייב א)  ברשות הרבים או ברשותו כשהפקיר רשותו ולא בורו, ב) במניח אבנו סכינו ומשאו ברשות הרבים והפקירם?*דף כח:

יד. האם המפקיר רשותו ובורו חייב בנזקי הבור, ומדוע?*דף כח:

טו. האם אדם חייב על נזקי בורו שנוצר ע"י שנתקל ונפל ונשברה כדו ברשות הרבים, ומדוע?*דף כח: כט.

טז. ההופך את הגלל והוזק בהם אחר, האם חייב בנזקיו, [למ"ד בור ברשות הרבים חייב], ומדוע?*דף כט:

יז. המוצא בור מגולה וכסהו וחזר וגילהו או המכסה בורו בדליו של חבירו ובא חבירו ונטל דליו ונפל שם אדם, מי חייב, ומדוע?*דף כט: ל.

יח. באלו אופנים אפשר לקנות חפץ של הפקר ברשות הרבים?*דף כט:

יט. הגודר גדרו בקוצים, או שהצניע בתוך גדרו או בכותל חבירו את הקוץ ואת הזכוכית, ואחר ניזוק מהן, האם חייב, ומדוע?*דף כט:

כ. מה הדין במי ששופך מים ברשות הרבים בכוונה ואח"כ אחר הוזק בהם, ומדוע?*דף ל.

כא. זבלו או קשו ותבנו או גללים: א)האם מותר לו להוציאם לרשות הרבים. ב)האם כשהוציא וניזוק בהם אחר חייב בנזקין. ג)האם לאחר מותר לזכות בשבחן.ד)האם קנסו גופן משום שבחן. ה)האם מורין שכל הקודם בהם זכה, ומדוע?*דף ל.–1לא.

כב. האם אפשר לגבות בשטר שיש בו ריבית או בשטרי חוב המוקדמין?*דף ל:

כג. ג' קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל, והשני בראשון, והשלישי בשני, האם ומי חייב, האם גם על נזקי ממונם שהזיקו או שהוזקו, האם הראשון חייב בנזקי שלישי גם בלא רמיא כשילדא, ומדוע?*דף לא. לא:

כד. למסקנת הגמ', מהו שיטת רבא בשאלה הקודמת?*דף לא. לא:

כה. מה הדין בזה בא בחביתו וזה בא בקורתו או בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון או להיפך, ומדוע?*דף לא. לב.

כו. מה הדין כשנתקל השני בראשון, באופן שהראשון עמד בלא שהזהיר ולא היה כשילדא א) בשני קדרין ב) כשהראשון היה בעל הקורה והשני בעל החבית, ומדוע?*דף לב.

כז. מה הדין בשתי פרות אחת רבוצה ואחת מהלכת שהזיקו זה את זה או שהוזקו זה מזה, ומדוע?*דף לב.

כח. מה הדין בשנים שרצו ברשות הרבים או אחר רץ ואחד מהלך או שניהם היו רצים, והוזקו זה מזה או שהזיקו זה את זה, ומדוע?*דף לב.

כט. מה הדין למי שנכנס לחצר של נגר ברשות או שלא ברשות, כשראהו או כשלא ראהו, ונתזה בקעת וטפחה על פניו, לענין חיוב ה' דברים, וגלות, ומדוע?*דף לב: לג.

ל. הוסיף לו רצועה ומת, האם חייב גלות, ומדוע?*דף לב:

לא. האם ההורג בשוגג קרוב למזיד, או כשאומר "מותר" חייב גלות, ומדוע?*דף לב:

לב. הזורק אבן לרשות הרבים והרג בשוגג או כשזרק לאשפה או כשזרק והוציא הלה את ראשו או כשזרק אבן לחצירו, א) האם גולה, ב) האם חייב בד' דברים, ומדוע?*דף לב: לג.

לג. מה הדין בפועלים שנכנסו לביתו של בעל הבית לתבוע שכרן, ומתו משורו של בעל הבית, ומדוע?*דף לג.

לד. [מהו דינם של מועד ותם שהזיקו זה את זה בשווה, לדוגמא: שהזיקו זה את זה בחמישים זוז, ומדוע]?*דף לג.

לד1/.

  מנין אנו לומדים ששור החובל באדם פטור מד' דברים?*דף לג.

לה. תם שהזיק אדם כמה משלם, ומנין למדים זאת?*דף לד.

לו. אלו נפק"מ נאמרו בסוגייתנו בין רבי עקיבא דס"ל "יוחלט השור", לבין רבי ישמעאל דס"ל "יושם השור"?*דף לג.–1לד.

לז. חיוב תשלומי קנס האם חל בשעת המעשה או בשעת העמדה בדין?*דף לג:

לח. האם המזיק חייב בכחש שור הניזק או בפחת נבילה, ולמי שייך שבח הנבילה, ומנין למדים זאת?*דף לד. לד:

לט. האם מקלקל בשבת חייב, ומדוע?*דף לד: לה.

מ. מה הדין של מי שעושה בשבת מלאכה שאין צריך לגופה?*דף לד:

מא. האם חייבי מיתות שוגגין, ושאינו מתכוין, והורג במזיד דרך ירידה או עליה פטור מתשלומין, ומנין למדים זאת?*דף לה.

מב. האם אמרינן קים ליה בדרבה מינה במי שמקלקל בשבת, ומדוע?*דף לה.

מג. מה הדין לממון המוטל בספק, כששניהם טוענים "ברי" או "שמא" או כשאחד מהם "שמא", והאם מהני תפיסה, ומדוע?*דף לה: לו.

מד. מה הדין במי שטענו חיטים והודה לו בשעורין או טענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם, לענין תשלומי ממון, ולענין שבועה, ומה הדין אם תפס, ומדוע?*דף לה: לו.

מה. שני שוורים תמין של אדם אחד שהזיקו ולא ידוע מי הזיק, ואחד מהם אבד, האם הניזק גובה מהשני, ומדוע?*דף לו.

לראש העמוד 
פרק שמיני - החובל

א. החובל בחבירו כיצד שמין את הה' דברים, ומדוע. א) נזק כשהזיקו רק אבר אחד. ב) צער שלא במקום נזק. ג) צער במקום נזק. ד) שבת כששיבר ידו או רגלו. ה) בושת.*דף פג: פד. פה.

ב. מנין דורשים חז"ל ש"עין תחת עין" הכוונה ממון בלבד?*דף פג: פד.

ג. האם בי"ד שאינם סמוכין רשאין לדון באופנים הבאים. 1. חמשה דברים, 2. קנסות. 3. שור שהזיק אדם או שור, בקרן, בשן, וברגל. 4.  גזילות. 5. גזילות שע"י חבלות, ומדוע?*דף פד. פד:

ד. האם אדם חייב לשלם צער שלא במקום נזק, ועל דמים יתרים, ומנין למדים זאת?*דף פג:–1פה:

ה. כלל ופרט המרוחקין, האם דנין אותם בכלל ופרט, ומדוע?*דף פה.

ו. האם אדם המזיק חייב גם על צמחים שעלו שלא מחמת המכה או מחמת המכה, א) באגד רגיל. ב) באגד יתירה, מדוע, ומנין למדים זאת?*דף פה.

ז. אלו דינים לומדים חז"ל מהפסוק "פצע תחת פצע"?*דף פה. פה:

ח. אלו דינים לומדים חז"ל מ"רפא ירפא"?*דף פה. פה:

ט. כיצד שמין תשלומי "שבת" באופנים הבאים: א) כשקטע ידו של חבירו, ב) כששיבר רגלו. ג) כשסימאו. ד) כשחירשו, ה) כשעשה לאדם אחד את כל הנזקים הנ"ל. ו) והאם הנועל את חבירו בחדר סגור חייב בשבת, ומדוע?*דף פה:

י. מי שחירש את חבירו, האם חייב בתשלומי כל הה' דברים, אלו הן, כיצד שמין, ומדוע?*דף פה:

יא. מי שהזיק חרש, האם חייב לשלם ה' דברים, ומדוע?*דף פה:

יב. המכה את חבירו על ידו וצמתה וסופו לחזור, או גילחו באופן שעתיד השיער לחזור, האם משלם נזק ושבת, כמה, ומדוע?*דף פה: פו.

יג. החובל בעבד עברי של חבירו, האם משלם את הה' דברים לעבד או לאדון, ומדוע?*דף פו.

יד. האם יש הבדל בתשלומי בשת כשביישו את העני או את העשיר או את אדם בינוני, ואיך שמין את תשלומי הבשת?*דף פו.

טו. האם חייבים בושת וכמה א) כשנתכוון לבייש קטן ובייש גדול, ב) כשנתכוון לבייש עבד ובייש בן חורין, ומדוע?*דף פו.

טז. המבייש באופנים הבאים האם חייב בתשלומי בושת, כמה, ומדוע? א) ערום ממש, או כשרקק או סטר לערום. ב) את הערום באופן שנשבה רוח והגביה בגדיו ונראה ערום ובא אחר והוסיף בהפשטתו. ג) כשביישו על גב הנהר בזמן שהגביה בגדיו בשביל לירד או כשעלה מהנהר. ד) את החרש. ה) את השוטה. ו) את הקטן. ז) את הישן ונתעורר, או כשמת בתוך שנתו, ח) את הסומא.*דף פו:

יז. האם באופנים הבאים חייבים בבושת, ומנין למדים זאת, ומדוע? א) ישן שבייש או כשנפל מגג ובייש. ב) סומא שבייש. ג) אשה שביישה. ד) גזלנים ועבדים שביישו.*דף פו:

יח. האם סומא חייב במצוות, בעונשין, ובכל הדינים שבתורה, ומנין למדים זאת, ומה הדין מדרבנן?*דף פו: פז.

יט. האם מדרבנן אשה וקטן חייבים במצוות שמדאורייתא אינם חייבים, ומדוע?*דף פז.

כ. האם שור שהזיק אשה חייב בה' דברים ובדמי ולדות, ומנין למדים זאת?*דף פז.

כא. החובל בעבד עברי שלו או של חבירו, האם משלם ה' דברים, ומדוע?*דף פז.

כב. החובל בעבד כנעני של אחרים או בעבד כנעני שלו, האם חייב בה' דברים, ומדוע?*דף פז.

כג. עבד כנעני, אשה, חרש שוטה וקטן שהזיקו אחרים, האם חייבים לשלם ה' דברים, מדאורייתא, מדרבנן, ומדוע?*דף פז.

כד. החובל בבת קטנה של אחרים, האם משלם את הה' דברים לבת או לאב, מדאורייתא ומדרבנן, ומדוע?*דף פז. פז:

כה. החובל בבנו ובבתו, האם חייב לשלם להם ה' דברים, מדאורייתא ומדרבנן, ומדוע?*דף פז:

כו. החובל בבן קטן או גדול של אחרים, למי משלם את הה' דברים מדאורייתא, ולמי מדרבנן, ומדוע?*דף פז:

כז. מציאת בנו הקטן או הגדול למי, ומדוע, והאם שווה דיניו לדיני חבלה כשחבל בהם האב או שחבלו בהם אחרים?*דף פז:

כח. האם עבד כנעני דינו כישראל לענינים הבאים, ומנין למדים זאת? א) תשלומי בשת כשביישוהו. ב) זוממי עבד האם נהרגים. ג) להמליכו, ד) לעדות. ה) אם חייבים ליתן לו צדקה כלישראל. ו) בגנבו עבד ומכרוהו. ז) בריבית ואונאה.*דף פא.

כט. אשה, קטן, גזלן, עבד, וגוי, האם מדאורייתא פסולים לעדות, ומנין למדים זאת?*דף פח.

ל. אשה נשואה שמכרה את אחד מהדברים הבאים האם המכירה קיימת, מיד או לאחר זמן: א) את נכסי צאן ברזל. ב) את נכסי מלוג ומת הבעל בחייה, ג) את נכסי מלוג ומתה היא בחייו. ד) את מנה ומאתיים שכתב לה הבעל בכתובתה. ה) את כתובתה, את תוספת כתובתה. ונכסי מלוג בטובת הנאה. ו) את הנ"ל במעמד שלשתן, ומדוע?*דף פח.–1פט.

לא. האם קנין פירות כקנין הגוף דמי, למאי נפק"מ, ומה נפסק להלכה, ומדוע?*דף פח:

לב. אחין שחלקו האם הם כיורשים או כלקוחות, ואם כלקוחות האם מחזירין זה לזה ביובל, ומדוע?*דף פט:

לג. האם אמרינן "יש ברירה"?*דף פח:

לד. כמה ממון ולמי משלמים עדים זוממין וכיצד שמין זאת? א) כשהעידו "מעידין אינו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתה", ויש גם עדים אחרים המעידים "שנתגרשה". ב) כשעדים אחרים מעידים "שהיא תחתיו ומשמשתו", ג) כשעדים מעידים "שלא נתן כתובתה", והאחרים מעידים "שהיא תחתיו ומשמשתו".*דף פח: פט.

לה. פירות ופירי פירות של נכסי מלוג, האם שייכים לבעל או לאשה, ואת"ל לאשה האם אמרינן שילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות, ומדוע?*דף פט.

לו. המוכר חוב לחבירו. א) חוב שבשטר או שבע"פ. ב) כשהמכירה היתה "במעמד שלשתן", וחזר ומחלו האם מחול. ג) האם יש כח לאשה למכור כתובתה ב"במעמד שלשתן"?*דף פט.

לז. האם מותר לאדם א) להשהות אשתו בלא כתובה. ב) שאשתו תמחול לו או שתקנה לו את כתובתה,. ג) לפחות מכתובתה?*דף פט.–1פט:

לח. אשה נשואה שהזיקה את אחרים או את בעלה, האם בי"ד יכולים לכפותה למכור 1. את כתובתה. 2. את נכסי מלוג, ולשלם את הנזק, ומדוע?*דף פט. פט:

לט. האם בזמן הגירושין האשה זכאית לדרוש את הנכסי צאן ברזל ממש או שהבעל יכול ליתן לה דמיהם, ומדוע?*דף פט:

מ. עבדי צאן ברזל האם יוצאים בשן ועין א) כשהאיש הפיל, ב) כשהאשה הפילה, ומדוע?*דף פט:

מא. אלו דברים מפקיעין מידי שיעבוד, האם זהו מדאורייתא, האם זהו לכו"ע, ואלו לא מפקיעין, ומדוע?*דף צ.

מב. עבדי מלוג מי נחשב לבעלים שלהם, האם האיש או האשה, ומדוע? א) לענין יציאתם בשן ועין. ב) לענין פטור יום או יומים. ג) הבעלות למוכרם?*דף פט: צ.

מג. עבד כנעני של שני שותפין האם כל אחד יכול למכור לאחר את חלקו, ומדוע?*דף צ.

מד. חציו עבד וחציו בן חורין, האם האדון או העבד יכולים למכור רק את חלקו לאחר, ומדוע?*דף צ.

מה. "התוקע לחבירו". א) מה פירושו. ב) כמה משלם. ג) מאיזה סוג מטבע משלם?*דף צ.–1צא.

מו. כמה בושת משלם א) כשסטר לחבירו. ב) כשסטר לאחר ידו, ג) כשרקק בגוף חבירו או בבגדו. ד) כשביישו בדברים?*דף צ. צא.

מז. האם עד נעשה דיין. 1. בדיני נפשות. 2. בדיני ממונות, א) כשראו בלילה. ב) כשראו ביום. ג) בעדות שחיובה רק מדרבנן, ד) ומהו הטעם "שעד אין נעשה דיין"?*דף צ:

מח. האם צריך לעשות אומד 1. בדיני נפשות. 2. בדיני ממונות, מי צריך לעשות את האומדנא, ומנין למדים זאת?*דף צ: צא.

מט. שור תם או מועד שהמיתו ואח"כ הזיקו, האם אפשר לדון את בעלי השור על מה שהשור הזיק, וגם על מה שהמית, ומדוע?*דף צ: צא.

נ. האם מותר או אסור לאדם א) לחבול בעצמו. ב) לבייש עצמו, ג) להרוג עצמו. ד) להזיק רכושו. ה) לקצץ נטיעותיו. ו) לקצץ נטיעות אחרים. ז) לצער עצמו ע"י ישיבה בתענית, ומה דינם של כל הנ"ל שעשו כן, ומדוע?*דף צ:–1צא:

נא. הקורע בגדיו או קוצץ נטיעותיו או חובל בעצמו, האם עובר משום "בל תשחית", ומדוע?*דף צא:

נב. האם ראוי לאדם לקבל עצמו נזירות, ואם לא האם נקרא חוטא, ומדוע?*דף צא:

נג. מה דינו של הקוצץ נטיעותיו או פירותיו של חבירו, כשטוען א) "אמרת לי לקוצצו". ב) "אמרת לי ללקוט הפירות", ג) "מכרת לי את הדקל לקוצו", ומדוע?*דף צא:

נד. החוטף מצוה מחבירו באופנים דלהלן, מה דינו, ומדוע? א) כשחטף מצות "כיסוי הדם". ב) כשחטף מצות "קציצת אילן העומד לקציצה", ושור העומד להריגה. ג) כשחטף מצות "ברכת המזון". ד) כשחטף מצות "קריאה בתורה".*דף צא:

נה. האומר לחבירו א) סמא את עיני. ב) "סמא את עיני על מנת לפטור". ג) "סמא את עיני", "על מנת לפטור", והשיב לו הניזק "הן", בתמיה או בניחותא. ד) כשאמר "הכני ופצעני על מנת לפטור", האם חייב, ומדוע?*דף צג.

נו. האומר לחבירו א) "קרע את כסותי". ב) "קרע את כסותי על מנת לפטור". ג) "קרע את כסותי", והקורע שאל "על מנת לפטור", והשיב לו הניזק "לאו" בתמיה או בניחותא. ד) "טול חפץ פלוני המונח שם, תשמרהו לי ואם רצונך תקרעהו", האם חייב, ומדוע?*דף צג.

לראש העמוד 
פרק שני - כיצד הרגל

א. צרורות של רגל כמה משלם, מדין מה, ומדוע?*דף יז:

ב. זרק כלי מראש הגג או זרק אבן על כלי, ובא אחר ושברו קודם שנח, מי חייב, ומדוע?*דף יז:

ג. מה הדין בתרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי, ונפסק החבל ונשבר הדלי, ומה הדין כשניתז ממנו שבר ונפל ממנו על כלי אחר ושברו, כמה משלם על החבל, כמה על הדלי הראשון, וכמה על הדלי השני, ומדוע?*דף יז: יח.

ד. האם צרורות א) משלם מגופו או מהעליה, ב) כמה משלם באם היו הצרורות ע"י שינוי, ג) האם יש העדאה לצרורות, ד) מה הדין בכוח כוחו, ומדוע?*דף יח.–1יט.

ה. מה הטעם של הדעה הסוברת "הידוס אינו מועד"?*דף יז: יז.

ו. תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי ותקע בו ושיברה, כמה משלם, מדין מה, ומדוע?*דף יט.

ז. מה הדין בבהמה שהלכה במקום שאי אפשר לה אלא א"כ מנתזת, ובעטה והתיזה, כמה משלמת, מדין מה, ומדוע?*דף יט.

ח. דרסה על כלי ושברתו, ונפל על כלי אחר ושברו, כמה משלם, ומדוע?*דף יט.

ט. כשכשה בזנבה מהו, ומדוע?*דף יט:

י. היה דליל קשור ברגל תרנגול, והדליל הזיק בתר דנייח או בדרך הילוכו, מי משלם, כמה, ומדוע?*דף יט:

יא. "אכילה ע"י הדחק", האם נחשבת לאכילה, מה היא הגדרתה, ומה הדין באם אכלה כלים ע"י הדחק, או כשעלתה על חבית כדי לאכול, ומדוע?*דף יט:

יב. בהמה וחיה שאכלו פת ובשר, כמה משלמים, ומדוע?*דף יט:

יג. בהמה ברשות הרבים שפשטה צוארה מעל גבי חברתה או קפצה ואכלה, כמה משלמת, ומדוע?*דף כ.

יד. מתגלגל מהו, מה דינו, ומדוע?*דף כ.

טו. בהמה שאכלה כסות או כלים ברשות הרבים או בעטה מהלכת ברבוצה, האם משלמת, כמה, ומדוע?*דף כ.

טז. "ואם נהנית משלמת מה שנהנית", כמה, ומדוע?*דף כ.

יז. הדר בחצר חבירו 1. שלא מדעתו, 2. מדעתו ואמר לו "צא", 3.  מדעתו ולא מיחה בו, האם חייב לשלם, כמה, ומדוע? א) בחצר שאינו עומד להשכרה, ובגברא שאינו עשוי לשכור, ב) בחצר העומד להשכרה ובגברא העשוי לשכור, ג) בחצר שאינו עומד להשכרה, ובגברא העשוי לשכור, ד) בחצר העומד להשכרה, ובגברא שאינו עשוי לשכור.*דף כ.–1כא.

יח. מה הדין במקיף חבירו מג' רוחות והניקף גדר רק את הרביעית, ומה הדין כשהמקיף גדר ד' רוחות, האם הניקף חייב לשלם, כמה, ומדוע?*דף כ:

יט. בית ועליה של שנים שנפלו וכו', ובעל העליה בנה בית וישב בה, האם חייב לשלם, ומדוע?*דף כ:

כ. נטל אבן או קורה של הקדש, האם מעל, ומדוע?*דף כ:

כא. מהי "מחזרת", מה דינה, ומדוע?*דף כא.

כב. בהמה שאכלה א) מתוך הרחבה, ב) מצידי הרחבה, ג) מפתח החנות, ד) מתוך החנות, האם חייבת בתשלומים, מדין מה, ומדוע?*דף כא.

כג. מה הדין במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים ושטח שם פירותיו, א) כשאכלתן בהמתו של חבירו אם חייבת לשלם, ב) כשנתקלה בהם וניזוקה, האם כעל הפירות חייב בנזקיה, והאם החופר בור ברשותו או סמוך לרשות הרבים חייב, ומדוע? *דף כא. כא:

כד. האם חייבים על נזקי כלב וגדי ששברו את הכלים, א) כשנפלו מראש הגג, ב) כשקפצו מלמעלה ללמטה, ג) כשתרנגול, כלב, גדי, ואדם קפצו מלמטה ללמעלה, כמה, ומדוע?*דף כא: כב.

כה. אשו א) משום מה חייב, ב) מאי נפק"מ להו"א שבגמ', ולמסקנת הגמ', ג) הדין כשכלו לו חיציו, וכשלא כלו לו חיציו, ומדוע?*דף כב.–1כג.

כו. כלב שנטל גחלת ושרף את כל הגדיש, האם בעל הכלב או בעל הגחלת חייבים בדמי הגדיש, כמה, ומדוע?*דף כב. כג.

כז. גמל טעון פשתן שעבר ברה"ר ונדלקו מנרו של חנווני ונשרף כל הבירה, מי משלם, כמה, ומדוע?*דף כב.

כח. המדליק גדיש והיו בו עבד וגדי, האם חייב וכמה א) כשרק הגדיש נשרף. ב) כשרק הגדי נשרף. ג) כשהעבד הגדי והגדיש נשרפו יחד. ד) והאם אמרינן קים ליה בדרבה מינה כשחייב ממון לזה ונפשות לזה, ומדוע?*דף כב.–1כג.

כט. האם פי פרה כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק, א) כשלקחה ואכלה בחצר הניזק, ב) כשלקחה מחצר הניזק ואכלה ברשות הרבים, ג) כשחרש שוטה וקטן ועכו"ם הושיטו לפיה ובאופן שהיתה יכולה ליקח לבד, ד) באופן הקודם אולם כשאינה יכולה ליקח לבד, ה) כשפיקח נתן לפיה ואינה יכולה ליקח לבד [וכשיכולה ליקח לבד], ו) [כשלקחה מרשות הרבים ואכלה בחצר הניזק], ומדוע?*דף כג. כג:

ל. המשסה כלבו של חבירו בחבירו, א) מי חייב בתשלומי הנזק, האם המשסה או בעל הכלב. ב) מה הדין לענין הריגת הכלב באם הרג אדם. ג) מה דין של המשיך נחש בחבירו, ומדוע?*דף כג: כד:

לא. בהמה שנכנסה לרשות היחיד שאינו גדור ואכלה פירות האם חייבת בתשלומי הנזק, האם מותר לתפוס בהמות שמזיקות ולשוחטן ללא רשות בעליהן, ומדוע?*דף כג:

לב. אחרי כמה נגיחות נעשה השור מועד, על איזה נגיחה משלם נזק שלם, מה נחשב להתראה, כמה התראות צריך להיות כדי שיקרא מועד, וכיצד שור מועד חוזר לתמותו, ומדוע?*דף כג:–1כד:

לג. העידוהו שנים בראשונה, ושנים בשניה, ושנים בשלישית ואח"כ הוזמו כל הג' כיתות, כמה כל כת וכת משלמת, ומדוע?*דף כד. כד:

לד. כלב ששיסוהו והזיק או שהרג בני אדם, האם המשסה או בעל הכלב חייבים בתשלומי הנזק, והאם הכלב חייב מיתה, האם הוא שונה משור האיצטדין, במה, ומדוע?*דף כד:

לה. האם רוק, קרי, מרכב הזב, וראיה ראשונה של מצורע מטמאים, במגע או במשא, והאם מטמא אדם לטמא בגדים, ומדוע?*דף כה. כה:

לו. א) האם בגד או כלי עור מקבלים טומאה באוהל המת, ומנלן, ב) האם מפץ מקבל טומאה מזב, משרץ או ממת ואף לשבעה ימים, ג) האם כלי חרס קטנים מקבל טומאה מזב, ד) האם כלי חרס גדולים מקבל טומאה מאהל המת ובהיסט הזב, ה) והאם שערו או רוקו של זב מטמאים כלי חרס קטנים, ומדוע?*דף כה:

לז. האם קרן שן ורגל, אדם בור ואש חייבים בכופר, ומנין למדים זאת?*דף כו.

לח. מה הדין במקרים דלהלן: 1. כשהיתה אבן מונחת בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה. 2. כשהכיר בה ושכחה ועמד בה ונפלה. 3. כשנתכוין לזרוק שתים וזרק ד'. 4. כשנתכוין לזרוק ד' וזרק שמונה. א) לענין תשלומי נזקין. ב) לענין ד' דברים, ג) לענין מלאכת שבת, ומה הדין כשנתכוין לזרוק שתיים ונמצאו ד', ד) לענין יציאת עבד בראשי אברים. ה) לענין גלות, ומדוע?*דף כו:

לט. מה הדין במי שזרק כלי מראש הגג א) כשבא אחר ושברו, ב) כשבמקום נפילת הכלים היה כרים וכסתות ובא אחר וסילקן או כשקדם הוא וסילקו, האם הראשון חייב או השני, ומדוע?*דף כו:

מ. הזורק תינוק מראש הגג א) כשבא אחר וקיבלו בסייף מי חייב מיתה, האם הזורק או זה שקיבלו בסייף, מ) כששור קיבלו בקרניו, האם בעל השור חייב בכופר?*דף כו: כז.

מא. הנופל מראש הגג והזיק, האם חייב בתשלומי כל החמשה דברים, ומדוע?*דף כז.

מב. מה דינו של מי שהזיק ע"י גחלת כשהניחה באופנים הבאים, ומדוע? א) על לבו של חבירו ומת, ב) על בגדו של חבירו ונשרף, ג) על עבדו של חבירו ונשרף, ד) על שורו של חבירו ונשרף, ומדוע?*דף כז.

לראש העמוד 
פרק תשיעי - הגוזל עצים

א. למ"ד שינוי קונה, הגוזל עצים ועשאן כלים, כששיפן וכשלא שיפן, האם נחשב לשינוי וקנאם מדאורייתא, ומדוע?*דף צג:

ב. למ"ד שינוי קונה האם צמר וליבנו, נחשב לשינוי?*דף צב:

ג. בגד שצבעו או צמר שטוואו וארגו, האם הוי שינוי?*דף צג:

ד. הגוזל פרה וילדה או חיטין ועשאן סולת או בהמה והכחישה או שהשביחה, האם הוי שינוי?*דף צד.

ה. האם שמין לגנב ולגזלן בשינוי החוזר לברייתו ובשאינו חוזר, ומדוע?*דף צד.

ו. כיצד הגזלן ויורשיו והנגזל צריכים לנהוג בענין החזרת הגזילה, 1.  בדיני אדם, 2.  בדיני שמים, ומדוע?*דף צד:

ז. כיצד יש למלוי ריבית לנהוג בכספי ריבית שגבו, מה דין יורשיהם, ומדוע?*דף צד:

ח. הגוזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה או בגזל פרה ונתעברה אצלו, כשילדה וכשלא ילדה. א) האם מדאורייתא הוי שינוי. ב) האם הבהמה והשבח לגזלן, מדאורייתא ומדרבנן. ג) מעוברת שילדה, למי מגיע השבח שמשעת גזילה עד שתלד. ד) האם משתנה הדין בגזלן אינו יהודי או בגזלן יהודי שמכר והוריש, ומדוע?*דף צה. צה:

ט. שטר שאין בו אחריות נכסים, האם גובה וממה, ומדוע?*דף צה.

י. הקונה שדה מגזלן והשביחה, האם הלוקח זכאי לקבל מהנגזל את הוצאותיו או את מה שהשביח, ומדוע?*דף צה. צה:

יא. גזלן או אריס שהשביחו שדה. א) האם הנגזל יכול לסלקו מהשבח בזוזי. ב) מה הדין בזה כשבא להשיב לבכור ולפשוט. ג) ומה הדין באריס?*דף צה: צו.

יב. האם בע"ח יכול לגבות את השבח מיתומים או מלקוחות או ממקבל מתנה, והאם צריך להעלות להם דמים או עכ"פ לשלם להם את הוצאותיהם, כשלא עשה אפותיקי, וכשעשה אפותיקי, ומדוע?*דף צה: צו.

יג. מהו תיומת, ומהו נחלקה התיומת, והאם כשר ללולב, ומה הדין לענין גזלן?*דף צו. צו:)

יד. מה הדין בלולב שניטלה התיומת או שנקטם ראשו של עלה אחד או של כמה עלים?*דף צו.

טו. למ"ד שינוי קונה, מה הדין בגזל מטבע ועשאהו מתכת, ולהיפך, ומה הדין באם עשה מהם כלי, ומדוע?*דף צו:

טז. למ"ד שינוי קונה האם בדברים דלהלן הגזלן יכול לומר "הרי שלך לפניך" א) בהמה והזקינה, ב) בהמה שכחשה בכחש דהדר. ג) טלה ונעשה איל. ד) עבדים והזקינו, ה) מטבע ונסדק. ו) מטבע שנפסל. ז) תרומה ונטמאת. ח) חמץ שעבר עליו הפסח [או בתוך הפסח]. ט) בהמה שנפסלה מעל גבי המזבח. י) בהמה שיוצאת ליסקל. יא) כשגזל דקל וקצצו. יב) כשגזל לבינה ועשאה עפר, ולהיפך.*דף צו.–1צח. יז. התוקף בשווריו או בעבדיו או בספינתו של חבירו ועשה בהם מלאכה, האם חייב לשלם, כמה, מדין מה, ומדוע?*דף צו: צז.

יח. האם עבדי כמקרקעי או כמטלטלי, ולמאי נפק"מ?*דף צו: צז.

יט. הלוהו ודר בחצר חבירו שלא ברשות או תקף בעבדו של הלווה שלא ברשות ועשה בו מלאכה, האם חייב לעלות ללווה שכר, ומדוע?*דף צז.

כ. מה הם האופנים שמותר למלוה לקבל מתנה מהלווה, ומדוע?*דף צז.

כא. המלוה או המוכר פרקמטיא על המטבע ונפסלה המטבע, האם יכול לתת לו כמטבע שנפסל, ומדוע?*דף צז: צח.

כב. האם מותר לקנות בהמה במעות מעשר שני, זכרים, נקבות, חיים ושחוטין, ומדוע?*דף צז:

כג. האם אפשר לחלל מעשר שני על מטבע שנפסל במקום אחר או כשאי אפשר להביאה לירושלים או כשאינה יוצאת כאן ויוצאת במקום אחר?*דף צז:

כד. המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו, איזה מטבע נותן לו, ומדוע?*דף צז:–1צח.

כה. האם הזורק חפץ של חבירו לים חייב לשלם, ומדוע?*דף צח.

כו. באופנים שבתשובה הקודמת האם הוי קנין הגבהה?*דף צח.

כז. השף מטבע של חבירו ופסלו או הצורם אוזן פרתו של חבירו, האם חייב בתשלומי הנזק, [ומה הדין בגזלן], ומדוע?*דף צח.

כח. הכה את עבדו על אוזנו או כנגד אוזנו וחירשו, האם יוצא לחירות, האם זה נקרא מום גלוי, ומדוע?*דף צח.

כט. העושה מלאכה במי חטאת. א) האם חייב בתשלומי נזקין, ב) איזה מים נפסלים למי חטאת, והאם צריך ניחותא דבעלים, ומדוע?*דף צח.

ל. מה הדין א) במי שגזל חמץ ובא אחר ושרפו בפסח או לאחר פסח, ב) בשורף שטרותיו של חבירו, [ומה הדין בגוזל שטרותיו של חבירו ונשרפו או כשרפם, ומדוע], ג) בגזל פירות והרקיבו, ומדוע?*דף צח. צח:

לא. שור שנגח והרג מחמת פשיעת השומר, האם השומר יכול לומר לו "הרי שלך לפניך" או שחייב בתשלומי השור, ומדוע?*דף צח:

לב. מה הדין במי שנתן צמר לצבע והקדיחו יורה, ומדוע?*דף צט.

לג. הנותן טליתו לאומן, באלו אופנים עוברים ב"בל תלין", ובאלו לא, ומדוע?*דף צט.

לד. האם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ומאי נפק"מ?*דף צט. צט:

לה. מה הדין בטבח שקילקל או במראה דינר לשולחני ונמצא רע, ומדוע?*דף צט: ק.

לו. מה הדין בדיין שדן את הדין, זיכה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור, וטיהר את הטמא או אסר את המותר, ומדוע?*דף ק.

לז. מחיצת הכרם שנפרצה האם ובאלו אופנים הם אסורים בכלאיים, ומה הדין לענין חיובי תשלומין כשלא אמרו לו "גדור", ומדוע?*דף ק. ק:

לח. האם אמרינן "קמא קמא בטיל", בכלאיים, בבצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו, ביין נסך, במי גשמים שנתערבו במקוה, במי פירות שנפלו למקוה, בלוקח ציר מעם הארץ ונתערבו ברוב, ומדוע?*דף ק:

לט. מה הדין בנותן צמר לצבע והקדיחו יורה או כשצבעו כאור או כשנתן לצבוע אדום וצבעו שחור ולהיפך, ומה הדין כשנתן עצים לעשות כסא נאה ועשה ספסל או כסא כעור, וכיצד הגמ' פוסקת, ומדוע?*דף ק: קב.

מ. הגוזל צבע וצבע בהן צמר, האם יכול לומר לנגזל "הרי שלך לפניך", ומדוע?*דף קא.

מא. לענין מה אמרינן "חזותא מילתא", מתי לא אומרים כן, ומתי מחלוקת?*דף קא. קא:

מב. האם מותר א) לצבוע בקליפי פירות ערלה. ב) לצבוע בקליפת עצי ערלה. ג) ליהנות בזמן ששורפים שמן ועצי ערלה. ד) ליהנות מערלה שלא כדרך הנאתן, ומדוע?*דף קא.

מג. האם יש קדושת שביעית בעצים, האם מותר ללצבוע בהם ולהשתמש בהם להסקה, ומדוע?*דף קא: קב.

מד. האם מותר לכבס ולשרות בפירות שביעית, וכן לעשות בהם מלוגמא, ומדוע?*דף קא: קב.

מה. מי ששלח את חבירו לקנות לו חיטין, וקנה לו חיטין או שעורין, לאכילה או לסחורה, והותירו או פחתו, למי נותנים את הפחת או את הרווח, ומדוע?*דף קב:

מו. האם מותר לתת מעות דרך מקח או דרך הלואה, ולקבל פירות או מעות לפי שער היוקר, ומדוע?*דף קג.

מז. הגוזל מאחד שווה פרוטה, האם צריך להוליך [כשאין הוצאה יתירה על הקרן] את הגזילה אפי' למדי, והאם הלוקח מחמשה ואינו יודע ממי חייב לשלם לכל אחד ואחד, כשנשבע וכשלא נשבע, ומדוע?*דף קג.–1קד.

מח. גזל נשבע והודה [או לפי תוס' אליבא דרבי עקיבא אפי' כשלא נשבע] האם חייב להוליכו למדי, ובאלו אופנים הוא יכול להפטר מלהוליכו למדי, ומדוע?*דף קג:

מט. באלו אופנים נתינה לשליח פוטר את המשלח מאונסי הדרך, ובאלו לא, ומדוע?*דף קד. קד:

נ. האם אדם שאין לו קרקע יכול להקנות לאחר מעות אגב קרקע, מדאורייתא או מדרבנן, ומדוע?*דף קד:

נא. גזל ומת א) באלו אופנים היורשים חייבים להשיב את הקרן. ב) ובאלו חייבים גם את החומש. ג) באלו פטורים מהחומש. ד) באלו פטורים גם מהקרן, ומדוע?*דף קד: קה.

נב. מה הדין לענין חיוב השבה. א) כשגזל פחות משוה פרוטה, כשהגזילה קיימת וכשאינה קיימת ולילך אחריו למדי. ב) כשגזל ג' אגודות בג' פרוטות והוזלו ועמדו על שתיים והחזיר שתיים, לענין חיוב להחזיר את השלישית כשהיא בעין, או את ממון כשאינה בעין. ג) כשגזל אחת בשווי פרוטה והוזלה, לענין השבתה או השבת דמיה. ד) כשגזל ג' אגודות שוות שתי פרוטות והחזיר שתיים, לענין להחזיר את השלישית. ה) כשגזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר אחת מהן, ומדוע?*דף קה.

נג. כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב האם מציל מה שבתוכו, והאם סתימת שמרים הוי סתימה?*דף קה.

נד. התובע את חבירו או המשביע עד להעיד לו בדבר הגורם לממון, וחבירו או העד כפר נשבע והודה, האם חייב קרבן שבועה, ומדוע?*דף קה:

נה. הכופר במלוה או בפיקדון ונמצא שקרן, האם נפסל לעדות ונעשה גזלן, והאם חייב באונסי הפיקדון, ובכפל, ומדוע?*דף קה: קו. קז:

נו. הכופר במלוה או בפיקדון, ונשבע ובאו עדים והעידו ששיקר או הודה ששיקר, האם חייב לשלם את הקרן, ומדוע?*דף קו.

נז. באלו אופנים הטוען טענת גנב על הפיקדון חייב שבועה, כפל, ד' וה', ובאלו אופנים פטור, ומדוע?*דף קו:–1קח.

נח. האם במילוה או בפיקדון כשטוען להד"ם או נאנסו חייב שבועה או רק כשמודה במקצת, ומהיכן למדים זאת?*דף קז.

נט. שומר שנשבע פעם אחת בלבד, באלו אופנים חייב חומש ו/או אשם, ובאלו אופנים פטור, ומדוע?*דף קו. קז: קח.

ס. אם נשבע שתי פעמים, באלו אופנים חייב על שבועה השניה חומש ו/או אשם, ובאלו אופנים פטור, ומדוע?*דף קח.

סא. מהו האופן שחייב בכפל ופטור מחומש או שחייב על קרן אחד כפל וגם חומש או שתי חומש או שתי כפילא, ומה הדין כשנשבע "אבד" ואח"כ נשבע "נגנב" לענין כפל?*דף קח.

סב. באלו אופנים נותנים את הכפל למפקיד ובאלו אופנים לשומר, ומדוע?*דף קח. קח:

סג. תבעוהו בעלים לשומר ושילם או נשבע, והוכר הגנב, והודה לשומר או למפקיד, האם נחשב למודה בקנס שפטור על הכפל, ומדוע?*דף קח:

סד. פיקדון שנגנב באונס והוכר הגנב, האם השומר חייב לעשות דין עם הגנב, ומדוע?*דף קח:

סה. מה הדין למי שטוען טענת אבד או גנב בפיקדון?*דף קח:

סו. הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, האם עדיין חייב בהשבה, למי, ומדוע?*דף קח:–1קט:

סז. המודר הנאה מאביו, ומת האב, האם יכול ליהנות מהירושה, והאם יש תקנה למודר הנאה מחבירו, לקבל מאכלים מהחנוני של המדיר, והאם מותר לפרוע לו חובו?*דף קט.

סח. הגוזל מגר או מגיורת או מגר קטן שאין לו יורשים ומתו, והודה בחייהם או לאחר מיתה, האם נפטר מהשבה, ומדוע?*דף קט. קט:

סט. מה דינם של שדה היוצאה לכהנים ביובל כשגאלה אחד מן הכהנים, והגיע יובל?*דף קט:

ע. כהן כשר או בעל מום או זקן וחולה או טמא או כה"ג אונן, שבאו להקריב קרבנותיהם, האם זכות ההקרבה והאכילה שייכת להם, ומדוע?*דף קט: קי.

עא. מה דורשים חז"ל מהפסוק "אשם המושב"?*דף קט:–1קי:

עב. מה הדין במי שנתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה או כשנתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה, ומדוע?*דף קי. קיא.
לראש העמוד 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים