שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
415 אורחים

מסכת ראש השנה

 
פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים הן

א. כמה ראשי שנה יש, מה הם, ולענין מה?*דף ב.

ב. מתי הוא ראש השנה למלכים, מי קבעו, ומדוע?*דף ב. ג.

ג. מה דינם של שטרי חוב המוקדמים והמאוחרין, ומדוע?*דף ב.

ד. על אלו דברים שאיחר מלהביאם עוברים ב"בל תאחר", ומנין למדים זאת?*דף ד. ד: ה:

ה. כמה זמן ישהה אדם את קרבנותיו ויעבור ב"בל תאחר", [עכ"פ כשלא קבע זמן להביא את קרבנותיו], ומנין למדים זאת?*דף ד:

ו. מהו פז"ר קש"ב?*דף ד:

ז. מה למדים חז"ל מהפסוקים: 1. במועדיכם. 2. בחג המצות ובחג השבועות בחג הסוכות. 3. ההיקש חג הסוכות לחג המצות?*דף ד: ה.

ח. מי חייב לינה, כמה לילות חייבים ללון, ומנין למדים זאת?*דף ה.

ט. האם המאחר הבאת חילופי קרבנות עובר בבל תאחר?*דף ה:

י. קרבן שהומם וחיללו על אחר והשתהה מלהביאו, האם עובר בבל תאחר, ומאימתי?*דף ה:

יא. האם חגיגת הפסח ומותר הפסח נאכלים ביום אחד ולילה אחד או בשני ימים ולילה?*דף ה.

יב. קרבנות ומעשרות שאחרו מלהביאם האם נפסלים מלהביאם, ומנין למדים זאת?*דף ה: ו.

יג. האם יש לאו של "בל תאחר": 1. כשנדר ולא הפריש או כשהפריש ולא הקריב. 2. בנדר ובנדבה. 3. כשעבר שנה בלא ג' רגלים.*דף ו. ו:

יד. מי שאחר מלהביא נדרו רגל אחד או ג' רגלים, כמה איסורים עובר, ואלו?*דף ו. ו:

טו. האם יורש או אשה או זקן או חולה או מי שאין לו קרקע, עוברים בבל תאחר, מנין למדים זאת, ומדוע?*דף ו:

טז. האם אשה חייבת בשמחה, ומהו שמחה?*דף ו:

יז. בכור מאימתי מונין לו שנה לענין זמן הקרבתו או אכילתו?*דף ו: ז.

יח. ניסן הוא ראש השנה, לאלו דברים, ומנין למדים זאת?*דף ז. ז:

יט. האם ולאלו דברים א' באלול וא' בתשרי הם ראש השנה, ולמאי נפק"מ?*דף ז: ח.

כ. לתקופות .............*דף ח.

כא. שנת היובל ממתי ועד מתי, ומנין למדים זאת?*דף ח: ט.

כב. האם שנת היובל נחשבת גם שנה ראשונה לשמיטה, ומנין למדים זאת?*דף ט.

כג. תוספת שביעית 1. מה מקור האיסור לתוספת שלפני השמיטה ולאחריה. 2. אלו דברים אסורים בתוספת שביעית ואלו אינם אסורים. 3. כמה זמן היא התוספת?*דף ט. י:

כד. מה לומדים חז"ל מהפסוק "בחריש ובקציר תשבות"?*דף ט.

כה. מהו המקור לתוספת מחול על הקודש בשמיטה בשבתות וימים טובים?*דף ט.

כו. אלו מצוות נוהגות ביובל, האם המצוות מעכבות זו את זו, ומנין למדים זאת?*דף ט:

כז. האם יובל נוהג בחוץ לארץ, ומנין למדים זאת?*דף ט:

כח. האם מבריך חייב בערלה?*דף ט:

כט. מהו הזמן לקליטת נטיעה, ולמאי נפק"מ?*דף י:

ל. כמה זמן יש להוסיף עבור תוספת שביעית מחול על הקודש?*דף י:

לא. הנוטע בסוף השנה מה דין הנטיעה 1. לענין שנות ערלה. 2. לענין נטע רבעי. 3. לענין שביעית, ומדוע?*דף ט:–1י:

לב. מהו גילם של עגל, בן בקר ופר האמורים בתורה בסתם?*דף י.

לג. מאיזה גיל עד איזה גיל פר כשר הוא להקרבה?*דף י.

לד. האם מקצת שנה נחשב שנה, לענין ערלה, שביעית, קרבן, לשנות גיל תינוק ותינוקת, לענין להתקדש בביאה, לענין שכירות נדרים, [ולמלכים]?*דף י. יב:

לה. האם אמרינן מקצת יום ככולו בנדה, בזבה גדולה ובשומרת יום כנגד יום, בתחילת ספירה ובסוף ספירה, כיצד אשה נעשית זבה גדולה, ומדוע?*(י.)

לו. האם מעשר דגן, ירקות ופירות חיובם מדאורייתא?*דף יב.

לז. מהו השלב הקובע בירקות ובפירות חיוב מעשרות וסוג חיוב המעשרות?*דף יב:

לח. מהו השלב הקובע באילנות ובירקות את קדושת שביעית?*דף יב:

לט. מה לומדים חז"ל מהפסוקים 1. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. 2. בחריש ובקציר חשבות?*דף יב:

מ. מהו השלב הקובע בקטניות כאורז, דוחן, פרגין, שומשומין, לענין חיוב מעשרות ושביעית, ומדוע?*דף יג:

מא. האם אפשר לערב חדש עם ישן וליקח מהמעורב ולעשרן, ומדוע?*דף יג:

מב. מהו השלב הקובע בפול המצרי לענין מעשרות ושביעית, ומדוע?*דף יג: יד.

מג. האם אתרוג שווה לאילן או לירק לענין: 1. סוג המעשרות, ולענין חדש וישן. 2. לשביעית. 3. לכלאיים בכרם?*דף יד.–1טו:

מד. מדוע כשליקט רבי עקיבא אתרוג בשבט נהג בו שני עישורין?*דף יד. יד:

מה. מה דין אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, ולהיפך, לענין: חדש וישן, מעשרות וביעור, ומדוע?*דף יד:–1טו:

מו. מהו השלב הקובע באילנות לענין חדש וישן?*דף טו:

מז. כמה סוגי תאנים יש?*דף טו:

מח. באלו פרקים העולם נידון?*דף טז.

מט. האם ניתן לקרוע גזר דין, וכיצד?*דף טז:–1יח.

נ. על אלו חדשים השלוחים יוצאים להודיע על קידוש החודש?*דף יח. יט:

נא. מהו מגילת תענית, והאם בטלה, ומדוע?*דף יח:–1יט:

נב. האם מותר להתענות ולהספיד לפני ואחרי שבתות, ימים טובים וראשי חדשים, ומדוע?*דף יט. יט:

נג. מה דין של כלי זכוכית: 1. לענין קבלת טומאה, 2. כשניקבן ונטהרו מטומאתן ואח"כ סתמן עם עופרת, 3. כשטומאה דאורייתא נגעה בכלי זכוכית אחר שסתם בעופרת, ומדוע?*דף יט. יט:

נד. מה דין של כלי אבן שניקב וסתמו באבר, ומדוע?*דף יט.

נה. האם בית דין מעברים את חודש אלול לצורך?*דף יט:

נו. האם חודש אדר הוא מלא או חסר בשנה מעוברת וכשאינה מעוברת, ומדוע?*דף יט:

נז. האם מעברים או מקדשים את החודש לצורך ע"י שמאיימים על העדים?*דף כ.

נח. מהו הדין ודברים בסוגייתנו בין אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל, לפי שיטת רש"י, ומה הביאור בדברי רבי זירא ורב נחמן?*דף כ:

נט. הכן מוקלד

ס. בני הגולה באלו אופנים עושים שני ימי טובים מספק, באלו אופנים רק יום אחד, ומדוע?*דף כא.

סא. על אלו סימנים מעברין שנה, ומדוע?*דף כא.

סב. האם מותר לחלל שבת למטרת קידוש החודש בזמנו, ומנין למדים זאת?*דף כא:

סג. מתי יוצאים שלוחי בית דין להודיע [לבני הגולה - רש"י, אחרת מהריטב"א], אם החודש מקודש או מעובר, והאם מותר לשלוחי בי"ד בשל כך לחלל שבת ומועד, ומדוע?*דף כא:

סד. באלו אופנים מותר לחלל את השבת למטרת קידוש החודש, באלו אופנים אסור, ומדוע?*דף כא:– כב.

סה. קרובים, עבדים ופסולי עדות מדאורייתא או מדרבנן, האם כשרים לעדות החודש, ומדוע?*דף כב.

לראש העמוד 
פרק שני - אם אינן מכירין

א. ממי מקבלים עדות החודש?*דף כב.

ב. איך בני הגולה היו יודעים מתי התקדש החודש?*דף כב:

ג. האם משיאין משואות עבור כל ר"ח, ומדוע?*דף כב:

ד. היכן העדים היו נבדקין, האם בדקו את כל מי שבא, מהו אופן בבדיקה, מה הדין כשנמצאו מכחישין זה את זה, מה דין של עדים שבאו מחוץ לתחום לענין לצאת מהחצר או מחוץ לד' אמות, ומדוע?*דף כג: כד.

ה. מהו סדר קידוש החודש, ומנין למדים זאת?*דף כד.

ו. האם בכל חודש ראש בית דין אומר "מקודש", ומדוע?*דף כד.

ז. מה כלול באיסור "לא תעשון אתי"?*דף כד. כד:

ח. האם מותר 1. לקבל מנכרי צורות שאסרה תורה ליהודי לעשותם. 2. לומר לנכרי שיעשה צורות, ומדוע?*דף כד:

ט. אלו צורות מותר לעשותן?*דף כד:

י. האם מותר להניח על אצבעו טבעת שחותמו בולט או שוקע, וכן לחתום בה, ומדוע?*דף כד:

יא. האם מקבלים עדות של שנים שהעידו "ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב" 1. כשהראשונים העידו על הלבנה הישנה והשניים על החדשה, 2. כששתי הכיתות העידו על הלבנה החדשה, ומדוע?*דף כד: כה.

יב. האם מקבלים עדות של שנים שהעידו "ראינוה בזמנו [ביום ל' - רש"י], ובליל עיבורו (ליל ל' - רש"י) לא ראינוה", ומדוע?*דף כה.

לראש העמוד 
פרק שלישי - ראוהו בית דין

א. מה הדין ומה החידוש בדין הראשון במשנה "ראוהו בית דין וכל ישראל, נחקרו העדים ולא הספיקו לומר מקודש"?*דף כה:

ב. מה הדין ומה החידוש בדין השני במשנה "ראוהו בית דין בלבד יעמדו שנים ויעידו בפניהם?*דף כה:

ג. מה הדין ומה החידוש בדין השלישי במשנה "ראוהו שלשה והן בית דין וכו'"?*דף כה.

ד. האם בית דין יכולים לפסוק על פי ראייתם בלא שמיעת עדות, ומדוע?*דף כה:

ה. עד המעיד בבית דין האם יכול להיות דיין?*דף כה:

ו. עד הרואה שאינו מעיד האם יכול להיות דיין ולפסוק על פי עדות אחרים, ומנין למדים זאת?*דף כה: כו.

ז. האם כל השופרות כשרים לתקיעה בראש השנה, ומדוע?*דף כו.

ח. שופר של ראש השנה, של יוה"כ שביובל ושל תעניות 1. מהו צורתם. 2. האם היו מצופים זהב. 3. האם צריך שיהיו גם חצוצרות וגם שופר, ומנין למדים זאת?*דף כו: כז.

ט. האם ולאלו דברים שווה היובל לראש השנה, ומדוע?*דף כו: כז.

י. האם תרי קלא משתמעי?*דף כז.

יא. מי ששמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה או תחילה בלא סוף האם יצא, ומדוע?*דף כז. כח.

יב. תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים האם יצא, ומדוע?*דף כז. כח.

יג. מהו דינו של שופר שנסדק לארכו או לרחבו, כולו או מקצתו, כשלא דיבקו וכשדיבקו, ומדוע?*דף כז. כז:

יד. מה דינו של שופר שניקב כשלא סתמו או כשסתמו במינו ושלא במינו?*דף כז:

טו. מה דינו של שופר: שהוסיף עליו במינו ושלא במינו?*דף כז:

טז. התוקע לתוך הבור האם יצא ומוציא אחרים, ומדוע?*דף כז: כח.

יז. מה דינו של שופר ארוך שקיצרו, ושל שופר בתוך שופר, ומדוע?*דף כז:

יח. מה דינו שם שופר שציפהו זהב, ומדוע?*דף כז:

יט. מה דינו של שופר שהפכו ותקעו בו, ומדוע?*דף כז:

כ. מה הדין כשיש כמה אנשים בחדר אחד וכמה אנשים בחדר אחר, לענין: 1. לצאת ידי חובת מצוה בשומע תקיעות ומגילה ע"י אחר הנמצא בחדר אחר. 2. להצטרף למנין, 3. לענות דבר שבקדושה. ומדוע?*דף כז:

כא. התוקע בשופר של שלמים או של עולה, כשתלשו מחיים או לאחר זריקה, [כשתלשו בשוגג או במזיד], האם יצא ידי המצוה, ומדוע?*דף כח.

כב. התוקע בשופר של עבודה זרה, האם יצא ומדוע?*דף כח.

כג. התוקע בשופר של עיר הנדחת, האם יוצא, ומדוע?*דף כח.

כד. המודר הנאה מחבירו או משופר או כשאמר "קונם תקיעת שופר עלי", האם מותר לו לצאת בשופר תקיעה של מצוה, ומדוע?*דף כה.

כה. התוקע לשיר האם יצא, ומדוע?*דף כח. כח:

כו. האם ובמה יש חומר בשבועות מבנדרים?*דף כח.

כז. האם מצוות צריכות כוונה?*דף כח.

כח. האם צריך כוונה כדי לעבור "בבל תוסיף", מתי עוברים בבל תוסיף ומתי לא?*דף כח:

כט. נתכוון שומע ולא נתכוין משמיע האם יצא?*דף כט.

ל. מי חייב במצות תקיעת שופר ומי פטור?*דף כט.

לא. האם חרש וקטן, טומטום ואנדירוגינוס ושחציו עבד וחציו בן חורין, יכולים להוציא אחרים או את עצמם, ומדוע?*דף כט.

לב. כהנים ולויים האם מוכרים ומקדישים לעולם וגואלין לעולם?*דף כט.

לג. כל הברכות כולם האם מי שיצא יכול להוציא אחרים, ומדוע?*דף כט. כט:

לראש העמוד 
פרק רביעי - יום טוב

א. האם מותר לתקוע בראש השנה שחל להיות בשבת, ומדוע?*דף כט: ל.

ב. האם מותר לתקוע בר"ה שחל להיות בשבת בירושלים, בסביבותיה, בזמן שביהמ"ק קיים וכשאינו קיים, וכן ביבנה ובסביבותיה?*דף כט. ל.

ג. תקיעת שופר בר"ה שחל להיות בשבת ונטילת לולב בחג הסוכות שחל להיות בשבת האם שניהם מותרים או אסורים או רק אחד מהם מותר, ומדוע?*דף כט:

ד. רדיית הפת בשבת האם אסורה מהתורה או מדרבנן או מותרת, ומדוע?*דף כט:

ה. המגביה חפץ בשבת ברה"י ע"מ להצניע ונמלך והוציאו או המגביה ברה"ר ע"מ שלא להעבירו ד' אמות ונמלך והעבירו האם חייב?*דף כט:

ו. האם יחיד יכול לתקוע בראש השנה שחל להיות בשבת או ביוה"כ של יובל, והאם דוקא בפני בית דין ובזמן שבית דין יושבים?*דף ל.

ז. כמה ימים יש מדאורייתא חיוב נטילת לולב, ומנין למדים זאת?*דף ל.

ח. ממתי מותר לאכול "חדש", ומנין למדים זאת?*דף ל. ל:

ט. האם בנית ביהמ"ק דוחה יו"ט, והאם מותר לבנותו בלילה?*דף ל.

י. האם עדות החודש יכולים לקבל כל היום, ומדוע?*דף ל:

יא. איזה קרבנות חייבים שירה, מהו הזמן שחייבים לומר את השירה, לכתחילה ובדיעבד, מתי אין חיוב לומר שירה, ומדוע?*דף ל:

יב. איזה שיר של יום היו אומרים, בביהמ"ק ובביהכ"נ, ומדוע?*דף לא.

יג. עדים בעדות החודש ובעדות הלואה האם צריכים לילך למקום שראש הבית דין נמצא, ומדוע?*דף לא:

יד. כמה תקנות תיקן רבן יוחנן בן זכאי, ומדוע?*דף לא:

טו. מהו סדר הברכות בתפילת מוסף של ראש השנה?*דף לב.

טז. כמה פסוקים אומרים למלכויות, לזכרונות ולשופרות, לכתחילה ובדיעבד?*דף לב.

יז. אלו זכרונות מלכויות ושופרות לא מזכירין, ומדוע?*דף לב:

יח. באלו פסוקים הוא מתחיל ובאיזה מסיים?*דף לב:

יט. מתי יש לתקוע, האם בשחרית או במוסף, ומדוע?*דף לב:

כ. האם מעכבים את התינוקות והנשים מלתקוע בשופר בראש השנה, ומדוע?*דף לג.

כא. האם מותר לנשים לברך על מצות עשה שהזמן גרמא, ומדוע?*דף לג.

כב. האם סומא יכול לברך על מצוות שעושה, ומדוע?*דף לג.

כג. מהו סדר התקיעות והיכן תוקעין, מהו שיעור אורך התרועה, השברים והתקיעה בתשר"ת תש"ת ותר"ת, ומה הדין כשעשה פחות או יותר מכך, ומדוע?*דף לג: לד:

כד. כמה תקיעות חייבים לתקוע בראש השנה, מעיקר הדין ומכח המנהג, ומדוע?*דף לג: לד.

כה. שמע תשע תקיעות [עם תרועת - רש"י], והפסיק ביניהם האם יצא?*דף לד:

כו. שמע ט' תקיעות מט' בני אדם האם יצא, ומדוע?*דף לד:

כז. מה הפירוש "תקיעות וברכות של ר"ה ויוה"כ מעכבות", ומדוע מעכבות?*דף לד:

לראש העמוד 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים