שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
506 אורחים
פרפראות

וירא העם וינועו

16/01/2014

במתן תורה נאמר (פרק כ' יד'): וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת וְאֶת הַלַּפִּידִם וְאֵת קוֹל הַשֹּׁפָר וְאֶת הָהָר עָשֵׁן וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק: ופירש בבעל הטורים: וירא העם וינועו – על כן מתנענעים בשעת לימוד התורה לפי שהתורה ניתנה ברתת בזיע, עכ"ל  בענין נענוע הגוף בעת התפילה והלימוד נעסוק במאמר שלפנינו.

וכך איתא בזוהר פינחס (דף רי"ח: - לפי' הסולם), שאלתי (רבי אבא את רבי שמעון), מה זה, שכל עמי העולם אינם עושים נענוע, אלא ישראל לבדם, כשעוסקים בתורה הם מתנענעים לכאן ולכאן מבלי שלמדו זה מאיזה אדם בעולם ואינם יכולים לעמוד על עמדם. אמר לי (רבי שמעון), נשמות ישראל נגזרו מנר הקדוש הדולק שהוא המלכות, שכתוב: נר ה' נשמת אדם. ונר זה בשעה שנדלק מן התורה העליונה וכו' אור הנר כיון שנאחז בפתילה, אותו האור אינו שקט לעולם, אלא האור מתנענע לכאן ולכאן. כעין זה ישראל שנשמותיהם מאותו אור הנר וכו' כיון שאמר דבר תורה אחד, הרי האור דולק והם אינם יכולים לשקוט אלא מתנוענעים לכאן ולכאן ולכל הצדדים כאור הנר. וישראל קרוים אדם ולא אומות העולם קרוים אדם, הנשמות של עמי העכו"ם הן מקש כבוי, בלי אור השורה עליהם, ועל כן הם שקטים ואינם מתנענעים, כי אין להם תורה ואינם נדלקים בה ואין אור שורה בהם, ועל כן הם עומדים כעצים וכו', ע"ש.

כתב בספר אבודרהם: ונהגו ישראל להתנועע בשעה שקורין כי כשנתנה התורה נרתעו כלם שנאמר (שמות כ' טו') וירא העם וינועו וכתיב כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך להודיע כי הוא וכל עצמותיו עסוקים יחד להלל ולשבח לשם.

כתב הרמ"א (או"ח סימן מח' א'): ונהגו המדקדקים  להתנועע בשעה שקורין בתורה, דוגמת התורה שנתנה ברתת, וכן בשעה שמתפללים, על שם: כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך (תהילים לה' י'). וכתב במשנה ברורה: ויש פוסקים שחולקין על זה ואומרים דבתפלה אין להתנענע ורק בפסוקי דזמרה וברכת קריאת שמע, ולימוד התורה אפילו שבעל פה המנהג להתנענע. וכתב המגן אברהם, ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. והכל לפי מה שהוא אדם, אם מכוין היטב על ידי תנועה יתנענע, ואם לאו יעמוד כך ובלבד שיכוין לבו. וקצת מתנענעים תנועה משובשת שהגוף עומד על עמדו רק בראש הופך פעם לימין ופעם לשמאל דרך גאוה אין לעשות כן.

ועוד כתב במגן אברהם: ובמהרי"ל כתוב שהי' מתנועע בתפילה מלפניו לאחריו ומאחריו לפניו, ע"ש. ובדרכי משה כתב, שהרקנ"ט פ' יתרו נתן טעם ע"ד קבלה להתנועע בתפל' וכ"כ בזוהר עכ"ל.

ואף צורת הנענוע מבוא' בפוסקים כיצד, בספר אליה רבה (באה"ד) כתב: אבל התנועה הישרה בעיני הוא, לכוף כאגמון ראשו ולהתנועע לצד הפנים, והיא (תנוע) [כנוע] עצי היער מפני הרוח ע"כ. וכן משמע לשון מהרי"ל בהל' תפלה, זה לשונו: היה מנענע גופו מאחוריו ולפניו, ע"ש.

כתוב בספר הכוזרי (מאמר ב'): אמר הכוזרי: אשאל אותך התדע למה מתנועעים היהודים בקריאת העברית.

אמר החבר: אמרו, כי בעבור העיר החום הטבעי, ואינני סבור שהוא אלא מצד הענין שאנחנו בו, כי מפני שיכולים לקרוא רבים מהם פה אחד היה אפשר שיתקבצו עשרה מהם או יותר על ספר אחד, ובעבור זה היו ספרינו גדולים, ויצטרך כל אחד מהעשרה שיטה עם העתים לעיין התיבה, וישוב, והוא נוטה ושב תמיד מפני שהספר בארץ, והיה זה הסבה הראשונה, ואחר כן שב מנהג מפני ההסתכלות והראיה ולהדמות כאשר הוא טבע בני אדם. וזולתנו קורא כל אחד בספרו ומקרבו אל עיניו או יקרב הוא אליו כפי רצונו, מבלי שיצר עליו חבירו, ואיננו צריך שיטה וישוב, ע"ש.

ולסיום הדברים נביא מה שכתב בספר המטעמים, וז"ל: טעם למנהג להתנענע: מן החוש, ומן השכל, ומן הקבלה, ומן התורה. מן החוש - בעבור שבימים הקדמונים לא היו שכיחים ספרים הרבה כמו כעת, וספר היה דבר יקר, וע"כ עשו ספריהם גדולים למען יוכלו הרבה בני אדם ללמוד בו, ובימיהם היו כל לימודם ושימושם על הארץ כמו עכשיו בארץ אזיא. וע"כ כשהיו הרבה אנשים יושבים ביחד ולמדו בספר המונח על הארץ והיה צריך כל אחד לשוח ולהטות בכל פעם לעיין התורה בהספר ואח"כ היה שב, וחזר והטה את עצמו תמיד.   מן השכל - מפני שיתעוררו כל הכוחות והחום הטבעי ע"י התנועה על דרך "כל עצמותי תאמרנה".  מן הקבלה - עי' מה שהבאינו לעיל ממספר הזוהר.   מן התורה - האדם דומה אל האילן, וכשם שהאילן שורשו הוא העיקר, כך האדם ראשו הוא העיקר, וכשם שהארץ מחזקת בכח את השורש, כך השמים מושכים בכח את הראש ומחזיקים א האדם בקומה זקופה. לפיכך כאשר יעסוק האדם בתורה ותפילה שזהו השפע האלוקי הוא מתנענע בכל גופו, כי השפע האלוקי הבא אל שורש האדם בשכל הרוחני משפיע על הגוף כולו, כשם שמתנועע האילן בזמן שמושפע בגשם ורוח. וזו מעלת ישראל שיש להם תנועה זו בקבלם השפע האלוקי מה שאין לשאר האומות - נשמת חיים.

תגובות
1.   
מדהים, תודה.
שלמה (19/01/2014 12:00:39)
עוד פרפראות...
כיסויי המשכן – ובענין 'תחש', 29/01/2014
וירא העם וינועו, 16/01/2014
עמידה בעת קריאת עשרת הדברות, 16/01/2014
אמירת שירת הים בכל יום, 10/01/2014
בשורות טובות, 8/12/2013
כחול הים, 6/11/2011
לא ' א ה ב ת י ', 12/02/2010
פרפרות מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל לפרשת בראשית, 14/10/2009
מערכת נתינה וקבלה, 12/10/2008
טעם נפלא מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל, 30/07/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים