שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
511 אורחים
פרפראות

בשורות טובות

8/12/2013

לאחר שהאחים נפגשו עם יוסף ופנו לחזור לאביהם בארץ כנען אמרו איש אל אחיו מי יילך ויודיע לאבינו שיוסף בנו חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, בספר הישר (וכן בספר ילקוט מעם לועז) כתב, ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר הזה לפני אבינו, כי אם נבוא אליו פתאום ונגד לו הדבר ונבהל מאוד מדברינו ולא יאבה לשמוע אלינו, וילכו להם עד קרבם אל בתיהם וימצאו את סרח בת אשר יוצאת לקראתם והנערה טובה עד מאוד וחכמה ויודעת לנגן בכנור, ויקראו אליה ותבא אליהם ויקחוה ויתנו לה כנור אחת לאמר, בואי נא לפני אבינו וישבת לפניו וכו' ותיטב הכנור ותנגן ותאמר בנועם דבריה: יוסף דודי חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ולא מת. ותוסף ותנגן ותדבר כדברים האלה וישמע יעקב את דבריה ויערב לו. וישמע עוד בדברה פעמים ושלוש ותבוא השמחה בלב יעקב מנועם דבריה וכו' ויברך יעקב את סרח בדברה הדברים האלה לפניו ויאמר אליה בתי אל ימשול מות בך עד עולם כי החיית את רוחי. ומברכתו של צדיק עדיין היא חיה, בעבור שאמרה ליעקב יוסף חי אמר לה יעקב זה הפה שבשרני על יוסף שהוא חי לא יטעום טעם מות (אוצר המדרשים). והיינו דאיתא בסדר עולם סרח בת אשר חיה לעולם (ראה גליון 'מורשה' אשתקד פרשת ויגש אודות 'סרח בת אשר').

בספר קב הישר כתב, אבל הרגיל לבשר בשורות טובות ולהגיד שמועה טובה, הוא נקרא פה קדוש. ובפרט מי שזכה לבשר בשורה טובה לתלמידי חכמים מיד מחליקין לו חלק טוב בעבור זה בגן עדן, וראיה מסרח בת אשר שבשרה לו ליעקב בשורה טובה שעדיין יוסף היה חי ולכן זכתה ליכנס חיה לגן עדן. ובמדרש רבה (בראשית) אמרינן, מכאן שמודים על בשורה טובה, ע"ש.

המשנה בברכות בריש פרק תשיעי אומרת, שהשומע בשורות טובות מברך וכו' ועל שמועות רעות (לפי גירסא אחרת) מברך וכו' והקשה הגר"א  מדוע ישנו שינוי לשון 'בשורות טובות' 'שמועות רעות' מדוע לא כתוב בשורות רעות? וביאר, כי בשורה טובה מצוה לבשר, אבל בשורה רעה אין מצוה לבשר כי מוציא דיבה הוא כסיל לכך שייך לומר שמועות רעות רצה לומר שנשמע לו ממילא.

לאחר שיוסף היתוודע לאחיו ושלח אותם חזרה לאביהם אמר להם 'אל תרגזו בדרך' ופי' רש"י, אל תתעסקו בדבר הלכה, דבר אחר אל תפסעו פסיעה גסה. וביאר בספר עצי לבנון (פרשת ויגש), והנה אפשר לפרש ב' הפירושים יחד עפ"י מה דאיתא במסכת אבות (פ"ג), המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו וכו' כאילו מתחייב בנפשו. ופירש שם בתוי"ט, לפי שהדרכים בחזקת סכנה הם ולומדי תורה ניצולים מן הסכנה. וזהו הפירוש של אל תתעסקו בדבר הלכה כדי להינצל מן הסכנה, כי זה רק אם הולכים בדרך לדבר הרשות, אבל אם הולכים לדבר מצוה כזו לבשר לאביהם בשורה טובה אין לך דבר מצוה גדול מזה, ומצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלת מן הסכנה, על כן אין לכם לעכב את ההליכה בהלכה, רק מהרו ועלו אל אבי, אעפ"כ חשש יוסף שלא ימהרו כל כך עד אשר יפסיעו פסיעה גסה, על כן ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך, ושני הפירושים עולים בקנה אחד.

כתב בספר החינוך (מצוה תעט'): כי התורה תבחר לעולם בגמילות חסדים ותצוה אותנו להשלים רצון הנבראים בני ברית באשר תשיג ידנו. וכלל הענין שכל המהנה את חברו בין בממון בין במאכל או בשאר צרכיו או אפילו בדברים טובים דברים נחומים בכלל מצות הצדקה היא, ושכרו הרבה מאד, ויכנסו דברי באזניך כי טובים המה, באזן תבחן מלים. (מבוא' מדברי החינוך שמצוה היא לבשר לחבירו בשורה טובה וזה בכלל מצות הצדקה).

במסכת פסחים מסופר על רב כהנא שהיה חולה, שלחו רבנים לר' יהושע בריה דרב אידי אצלו ואמרו לו, לך וראה ובדוק ותדע למה אירע לו כן, הלך ומצאו שנפטר, קרע לבגדיו והחזיר הקריעה לאחריו שלא יהי' לפניו ויבינו תיכף שנסתלק מן העולם בראותם הקריעה לפניהם והיה בוכה ובא אצלם, אמרו לו נפטר רב כהנא, אמר להם אני לא אמרתי אתם אמרתם דכתיב (משלי י') ומוציא דיבה הוא כסיל.

ובגמ' ברכות (יד' ע"א) אמרינן, אמר ליה רב אחא בריה דרבי חייא בר אבא הכי אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע. [פירוש: מי שלומד הרבה תורה ואחר כך לן לא מבשרין אותו בשורות רעות בחלומו, דהיינו לא יפקד בבשורות רעות]. ובגמ' שבת (סג' ע"א) אמרינן, א"ר חנינא בר אידי כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר (קהלת ח') שומר מצוה לא ידע דבר רע.

בספר הנהגות צדיקים (מרבי יחיאל מיכל מזלאטשוב) כתב: בכלל זה שיבקש על חברו שימלא המקום חסרונו וירגיל את עצמו לבשר בשורות טובות בעין טובה.

 

עוד פרפראות...
כיסויי המשכן – ובענין 'תחש', 29/01/2014
וירא העם וינועו, 16/01/2014
עמידה בעת קריאת עשרת הדברות, 16/01/2014
אמירת שירת הים בכל יום, 10/01/2014
בשורות טובות, 8/12/2013
כחול הים, 6/11/2011
לא ' א ה ב ת י ', 12/02/2010
פרפרות מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל לפרשת בראשית, 14/10/2009
מערכת נתינה וקבלה, 12/10/2008
טעם נפלא מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל, 30/07/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים